235/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 235/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση (224/19 ΑΟΕ), περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν της 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών. 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση (224/19 ΑΟΕ),

περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

κατόπιν της 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 07/11/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 224/2019 απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «…..συνάγεται πως κατατείνει στο συμφέρον του Δήμου Σικυωνίων η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, προς σκοπό διατήρησης -μη ανάκλησης- της υπ’ αριθμ. 9293/03.11.1992 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου και καθορισμού όρων περιορισμών δόμησης αυτού.»

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την από 07/11/2019 γνωμοδότηση,
  • την 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμο Σικυωνίων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της                          υπ’ αριθμ. 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών, προς σκοπό διατήρησης -μη ανάκλησης- της υπ’ αριθμ. 9293/03.11.1992 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου και καθορισμού όρων περιορισμών δόμησης αυτού.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 235/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email