235/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης  /12.08.2019  ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ    συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 235/2019

Περίληψη : Ανάκληση της αριθ. 182/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», μετά το με αριθ. πρωτ. 967/ 26-7-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου  2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 20:30 μ.μ , συνήλθε  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η &

κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 9482/9-8-20919  έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο #27# μελών, βρέθηκαν παρόντα  #22# μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων  3. Μυττάς Ιωάννης    4. Μπούρης Ευάγγελος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα 
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος 
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Τσιάνος Ιωάννης 16 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. . Κουκουμέλης Γεώργιος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20.Ρουμπέκας Γεώργιος
21.Σπανός Κωνσταντίνος 22. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος 
5. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο  Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

 

 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του 1ου  θέματος αυτής με τίτλο: «Ανάκληση της αριθ. 182/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», μετά το με αριθ. πρωτ. 967/ 26-7-2019 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ.
 • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 .

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α.  Το με αριθ. πρωτ.967/26-7-2019 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)

Β.  Την αριθ. 62/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)

η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 11/01-08-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Αριθμός Απόφασης 62/2019

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. 45/2019 Απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 1η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδων, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 968/26-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν.1069/1980.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.       Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.       Θελερίτης Γεώργιος

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Κουτσούκος Αναστάσιος

5.       Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος

1.       Γεώργας Χρήστος

2.       Μπόμπολας Ιωάννης

 

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε τον Δ/ντη κ. Νίκα Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί ανάκλησης της αριθμ. 45/2019 Απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί  έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

Ο κ. Νίκας έθεσε επί του Σώματος την ανωτέρω σχετική απόφαση με την οποία :

 

 1. Αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ., για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού 000.000,00 € και
 2. Εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

Η προγραμματική σύμβαση επρόκειτο να συναφθεί για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την 14/2019 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 44/2019 (ΑΔΑ:ΩΙ2ΚΟΕΚΠ-ΛΣΘ) απόφαση του Δ.Σ., μέσω πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων και προερχόμενη από χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. 2018, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου: 2018ΣE87100016), λόγω αρμοδιότητας.

Εν συνεχεία ο κ. Νίκας γνωστοποίησε στο Σώμα την με Α.Π. 967/26-07-2019 εισήγηση του σχετικά με την σύναψη της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης λόγω νέων δεδομένων που προέκυψαν η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από νέα δεδομένα που ανέκυψαν και αφορούν τη μεταξύ μας προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων» και ειδικότερα, βλάβες που εντοπίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των ληφθεισών σχετικών αποφάσεων από πλευράς Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και Δήμου Σικυωνίων και του ελέγχου του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βλάβες που υποδείχθηκαν και από πολίτες και που απαιτούν την άμεση αποκατάστασή τους καθώς επηρεάζουν σημαντικά τμήματα του δικτύου ύδρευσης, προκύπτει η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού αυτής και μάλιστα κατά πολύ, φθάνοντας ή και ξεπερνώντας τα  2.000.000,00 €.

Κατά συνέπεια και προκειμένου το έργο που θα εκτελεσθεί να καλύπτει τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 29/9/2018, θα πρέπει να ανακληθούν οι αποφάσεις 45/2019 και 182/2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και του Δήμου Σικυωνίων αντιστοίχως και να ληφθούν νέες αντίστοιχου περιεχομένου με αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική μελέτη που θα συνταχθεί από τη ΔΕΥΑΣ με τον τελικό προϋπολογισμό του έργου.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε εκ νέου ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος συμφώνησε με την εισήγηση του Δ/ντη πρότεινε να ανακληθεί η ανωτέρω σχετική απόφαση και να ληφθούν νέες μετά  τα νέα δεδομένα που προκύπτουν κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του

 1. Την υπ’ αριθμ. 45/2019 (ΑΔΑ: ΧΨΝ9ΟΕΚΠ-ΨΔΛ) απόφαση
 2. Την αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 (ΑΔΑ :ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η) απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2018
 3. Την 43/2019 (ΑΔΑ :ΩΑ6ΠΩ1Θ-ΒΗ0) απόφαση Ο. Ε. του Δήμου Σικυωνίων
 4. Την αριθ. πρωτ. 239165/2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4538/τόμος Β’/30.12.2016)
 5. Την αριθμ. 14/2019 μελέτη του εν λόγω έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 44/2019 (ΑΔΑ: ΩΙ2ΚΟΕΚΠ-ΛΣΘ) απόφαση Δ.Σ.
 6. Την αριθμ. πρωτ. 967/26-07-2019 εισήγηση του Δ/ντη της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
 7. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ανακαλεί την αριθμ. 45/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Θα ληφθούν νέες αποφάσεις επί της διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02-08-2019

 

Τα μέλη Ο Πρόεδρος
1.        Θελερίτης Γεώργιος

2.        Ζάρκος Δημήτριος

3.        Κουτσούκος Αναστάσιος

4.        Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος

 

 

 

Σταματόπουλος Σπυρίδων

 

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την αριθ. 182/2019 απόφαση του Δ. Σ. η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 163514/31-7-2019
 • απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης.
 • το με αριθ.πρωτ.967/26-7-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ
 • την αριθ. 62/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ
 • τα νέα δεδομένα τα οποία προέκυψαν
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

         

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

 1. Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 1. Α ν α κ α λ ε ί ,την αριθ. 182/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων» , για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ. 62/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της  παρούσας.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 235/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.08.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email