234/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23/31.08.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 Αρ. Απόφασης

234/2020

  Θέμα: Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την εκτέλεση διαταγής απόδοσης μισθίου .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα, Δευτέρα  31η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’ πμ, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7995/27.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Πρόβου Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Μυττάς Ιωάννης 4. Ζάρκος Δημήτ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1. Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Λέγγας Μάρκος    

 

13ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την εκτέλεση διαταγής απόδοσης μισθίου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της 56/2018 διαταγής απόδοσης μισθίου (Μαυρούλια 5) από Πιτίνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, και για τα προβλεπόμενα (αποβολή – εγκατάσταση- απογραφή κινητών, αντίγραφα έκδοση επίδοσης και αμοιβή μάρτυρα).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • την 331/8332/31.08.2020 (ΩΡ7ΜΩ1Θ-ΩΗΛ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τον δικαστικό επιμελητή Πίκουλα Κωνσταντίνο, προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της 56/2018 διαταγής απόδοσης μισθίου (Μαυρούλια 5) από Πιτίνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, και για τα προβλεπόμενα (αποβολή – εγκατάσταση- απογραφή κινητών, αντίγραφα έκδοση επίδοσης και αμοιβή μάρτυρα).

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό των 1.232,40€ .

 

Γ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email