232/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 232/2021

 

Περίληψη: Ορισμός δυο εκπροσώπων του Δήμου για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης  για τα παιδιά ( Child Guarantee).

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18743/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  12ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Ορισμός δυο εκπροσώπων του Δήμου για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης  για τα παιδιά ( Child Guarantee)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 30-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού  του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              Κιάτο 30 Νοεμβρίου 2021

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                               Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                 

Παιδείας & Πολιτισμού                                                                                ΠΡΟΣ

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

                                                        ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά (Child Guarantee).

Σχετ.:   1. Το αριθμ. πρωτ. 3628_2021/18-11-2021 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδας.

  1. 2. Το αριθμ. πρωτ. 10119/17-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδικής

Προστασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

 

Με το παραπάνω (1) σχετικό, η ΚΕΔΕ μας κοινοποίησε το (2) σχετικό έγγραφο της Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά (Child Guarantee).

Το ΕΚΚΑ έχει οριστεί ως Εθνικός Συντονιστής της εγγύησης για τα παιδιά, με αποστολή τον αποτελεσματικό συντονισμό και την παρακολούθηση της Σύστασης ΕΕ 2021/1004 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΚΑ θα προβεί στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Δήμος μας καλείται για τον ορισμό δύο εκπροσώπων του (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού), οι οποίοι και θα συνεργαστούν με τον Εθνικό Συντονιστή και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

                                                                                                                                             Η Αν. Προϊσταμένη                                                                                                                                                                                                                 Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Γεωργία Γκαβάγια

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω σχετικά έγγραφα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Ο ρ ί ζ ε ι,  τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων:

  • Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική (τακτικό μέλος) – και
  • Λέγγα Μάρκο (αναπληρωματικό μέλος),

οι οποίοι σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ως συντονιστή, θα συμμετέχουν στην  εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού δράσης εφαρμογή της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά (Child Guarantee).   

 

Κ ο ι ν ο π ο ι ε ι, την παρούσα απόφαση στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές του ενέργειες

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 232/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email