232/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 232/2019   Θέμα: Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου,  μετά από δωρεά Σελέκου Γεωργίου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, 

μετά από δωρεά Σελέκου Γεωργίου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει συμβόλαιο Δωρεάς Ακινήτου από το Σελέκο Γεώργιο του Ιωάννη και συγκεκριμένα του ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ εμβαδού (675,43τμ) ξερικού που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Καλλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πέραν των 300 μ. από το όριο του οικισμού) στην ειδική θέση “ΧΑΡΜΑΝΤΑ”, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των Σικυωνίων δημοτών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις των άρθρων 77, 203 και 206 του Ν. 4555/18 (Α’133),
  • την 214/2019 (64ΓΜΩ1Θ-ΖΗ6) απόφαση ΟΕ,
  • το υπ’ αριθμ. 6590/2.3.2018 συμβόλαιο,
  • την 471/14106/19.11.2019 (64ΑΛΩ1Θ-6ΜΜ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Φίλη Μαρίνα για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς  ακινήτου -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ εμβαδού (675,43τμ) ξερικού που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Καλλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πέραν των 300 μ. από το όριο του οικισμού)  στην ειδική θέση “ΧΑΡΜΑΝΤΑ”, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των Σικυωνίων δημοτών, δυνάμει της 214/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Β. Η δαπάνη για την αμοιβή συμβολαιογράφου ανέρχεται σε 340,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 232/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email