231/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/27 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

231/2022

  14ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9303/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα (25) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

 

Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/

ημερομηνία

προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.703/14-6-2022 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-15/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.705/16-6-2022 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-18/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.707/16-6-2022 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-18/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.709/16-6-2022 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-17/6/22, 18/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
5. ΥΣ.715/17-6-2022 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-20/6/22, 21/6/22, 23/6/22, 24/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.717/17-6-2022 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-20/6/22, 21/6/22, 23/6/22, 24/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.719/17-6-2022 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-20/6/22, 21/6/22, 23/6/22, 24/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.721/17-6-2022 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-20/6/22, 21/6/22, 22/6/22, 23/6/22, 24/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
9. ΥΣ.723/17-6-2022 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-20/6/22, 21/6/22, 22/6/22, 23/6/22, 24/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.725/17-6-2022 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-20/6/22, 21/6/22, 24/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
11. ΥΣ.727/21-6-2022 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-22/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
12. ΥΣ.729/21-6-2022 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-22/6/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-ΒΕΝΖ

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

επιστροφή οχήματος

 

 

13. ΥΣ.731/22-6-2022 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-23/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
14. ΥΣ.733/22-6-2022 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-25/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
15. ΥΣ.735/22-6-2022 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-25/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
16. ΥΣ.737/22-6-2022 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-25/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.739/22-6-2022 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-23/6/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-ΒΕΝΖ

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

μετάβαση οχήματος

 

 

18. ΥΣ.743/24-6-2022 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-27/6/22, 28/6/22, 30/6/22, 1/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
19. ΥΣ.745/24-6-2022 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-27/6/22, 28/6/22, 29/6/22, 30/6/22, 1/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
20. ΥΣ.747/24-6-2022 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-27/6/22, 28/6/22, 30/6/22, 1/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
21. ΥΣ.749/24-6-2022 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-27/6/22, 28/6/22, 30/6/22, 1/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
22. ΥΣ.751/24-6-2022 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-27/6/22, 28/6/22, 29/6/22, 30/6/22, 1/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
23. ΥΣ.753/24-6-2022 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-27/6/22, 28/6/22, 29/6/22, 30/6/22, 1/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
24. ΥΣ.755/27-6-2022 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-29/6/22. ΑΘΗΝΑ

(ΠΕΡΙΟΧΗ -ΣΧΙΝΙΑΣ)

μεταφορά εξοπλισμού (τρίαθλο- Λίμνη Δόξα)
25. 8930/16-6-2022 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-18/6/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 231/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.6.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email