230/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23/31.08.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 Αρ. Απόφασης

230/2020

  Θέμα: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (212/2020 ΑΟΕ),  περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 116/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα, Δευτέρα  31η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’ πμ, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7995/27.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Πρόβου Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Μυττάς Ιωάννης 4. Ζάρκος Δημήτ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1. Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Λέγγας Μάρκος    

 

9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (212/2020 ΑΟΕ),  περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 116/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την α)116/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία διατάσσει το Δήμο Σικυωνίων να καταβάλει το ποσό των 29.016,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι, 23.400,00€ στην εταιρεία «ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «4level» για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση Δικτύων Άρδευσης ΤΚ Στυμφαλίας» και β) την από 27/08/2020 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 212/2020 απόφασης ΟΕ που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι  «…. η άσκηση ένδικων μέσων κατά της ως άνω διαταγή πληρωμής, μόνο έξοδα δύναται να επιφέρει στο Δήμο Σικυωνίων , κι εξ αυτού του λόγου δε συνίστανται.»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 116/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
  • την 212/2020 (Ψ296Ω1Θ-ΡΞΖ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 27/08/2020 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ.  116/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email