230/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης/12-10-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  230/2020

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»  .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 10174/8-10-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16.Παπαβασιλείου Νικόλαος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18 . Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος    
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λέγγας Μάρκος 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3.  Κατσιμπούλας Αντώνιος  
4. Παπαγεωργίου Δημήτριος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Χουσελάς  Ευάγγελος

 

 
8. Μαστοράκης Δημήτριος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
         
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

 

5. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 6.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

9. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 10. Κοτσίρης Β. (Στενού) 11.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
12.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 13. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 14. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

15. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  

 

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα  9ο    

 

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 25 – 09 – 2020
Πληροφορίες: Μ. Μαθιόπουλος ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:

«Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων».

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  07 / 2018 της Τ.Υ

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης:166.216,68 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Κωδικός προϋπολογισμού:  Κ.Α. 02.64.7331.001           

Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ),ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ανάθεση: Ανοιχτός διαγωνισμός  (350/2018 Απόφαση Ο.Ε.)

Ανάδοχος: GEOGENESIS A.E.,

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  1441 / 08-02-2019

Ποσό συμφωνητικού: 92.909,64€ (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Εννέα (9) μήνες έως 08/11/2019

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:      Έως 08-05-2020, 316/2019 Α.Δ.Σ

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:      Έως 30-09-2020, 124/2020 Α.Δ.Σ

Επιβλέποντες έργου:  Μ. Μαθιόπουλος Πέππα Κωνσταντίνα

  1. Την αριθ. 8355/31-08-2020 αίτηση της GEOGENESIS A.E., αναδόχου του έργου θέματος.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων», σύμφωνα με την 07/2018 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά  δύο (2) μήνες, ήτοι έως 30-11-2020,  για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στο έργο οφείλονται στην επιβολή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19. Οι εργασίες που υπολείπονται δύναται να εκτελεσθούν στο χρονικό διάστημα που προτείνεται να παραταθεί η διάρκεια του έργου .

Ο  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΤΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την από 25-9-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσία
  • την αριθ.7/2018 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος    του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γ. Θελερίτη    

 

 Εγκρίνει, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»,   της αριθ. 7/2018 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων ,  με αναθεώρηση τιμών  και για χρονική διάρκεια δυο (2) μηνών ήτοι έως την 30-11-2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφεται και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 230/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email