230/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 230/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου μετά από γνωμοδότηση (223/19ΑΟΕ), για την εκπροσώπηση των κ.κ. ΜΥΤΤΑ Ιωάννη (3021/8/3249-β’ κλήση), ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου (3021/8/3249-α’) και ΒΑΣΙΑΚΟΥ Ηλία (3021/8/3249-γ’ κλήση) ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων κατόπιν της Α19/1031 εισαγγελικής παραγγελίας.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου μετά από γνωμοδότηση (223/19ΑΟΕ), για την εκπροσώπηση

των κ.κ. ΜΥΤΤΑ Ιωάννη (3021/8/3249-β’ κλήση), ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου (3021/8/3249-α’)

και ΒΑΣΙΑΚΟΥ Ηλία (3021/8/3249-γ’ κλήση)

ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων κατόπιν της Α19/1031 εισαγγελικής παραγγελίας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 07/11/2019 γνωμοδότηση δυνάμει της 223/19 απόφασης ΟΕ η οποία αναφέρει ότι:

α)διενεργείται προκαταρκτική εξέταση κατά των 1) Ιωάννη Μυττά, Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων, 2) Ηλία Βασιάκου, υπαλλήλου του Τμ. Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων και 3) Βλασίου Λουκόπουλου, υπαλλήλου του Τμ. Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων, για πράξεις που φέρεται πως έλαβαν χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του καθώς και β) το γεγονός ότι η ως άνω προανακριτική εξέταση δεν ασκήθηκε κατόπιν καταγγελίας Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, συνάγεται ότι πληρούνται οι προυποθέσεις του νόμου για το διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης των ως άνω.

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός του δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις των άρθρων 77, 203 και 206 του Ν. 4555/18 (Α’133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 • την αριθμ. Α19/1031 εισαγγελικής παραγγελίας
 • την αριθμ. 3021/8/3249-β’ κλήση
 • την αρ. πρωτ. 12773/2019 αίτηση Μυττά Ιωάννη,
 • την αρίθμ. 3021/8/3249-α’ κλήση
 • την αρ. πρωτ. 12775/2019 αίτηση Λουκόπουλου Βλασίου
 • την αριθμ. 3021/8/3249-γ’ κλήση
 • την αρ. πρωτ. 12779/2019 αίτηση Βασιάκου Βλασίου
 • την 223/2019 (ΩΤ7ΘΩ1Θ-ΩΑ9) απόφαση ΟΕ,
 • την από 07/11/2019 γνωμοδότηση,
 • την 469/14020/15.11.2019 (9ΛΖ5Ω1Θ-ΦΘΛ) ΑΑΥ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το Δικηγόρο,  Τασούλη Γαβριήλ, με αμοιβή (10) ωρών,  για τη σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων των κ.κ. Μυττά Ιωάννη, Λουκόπουλου Βλασίου και Βασιάκου Ηλία, ενώπιον του ανακριτικού υπαλλήλου του ΑΤ Σικυωνίων, κατόπιν της  Α19/1031/11-10-2019 παραγγελίας  του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 800,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email