230/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 230/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθμ. 123/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                           16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                  
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 24ο

Στο 24ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθμ. 123/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με την οποία προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις από 30/05/2016 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 123/2016 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ: 6ΧΧΒΩ1Θ-ΗΦ2,
  • τις από 30/05/2016 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Σαρχάνη Κ. & Λαλιώτη Γ.

Εγκρίνει ως έχει την αρ. 123/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων και τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, ως κάτωθι:

Α’. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

1) Κατασκευή δύο (2) θυροφραγμάτων και διαμόρφωση καναλιών

(Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2014=14.014,00€)

(Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2015=31.814,00€)

(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=10.172,00€)

X

(Κατάργηση έργου)

56.000,00 €

2) Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων και 2 km

αναχωμάτων (LIFE12 NAT/GR/000275)

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

X

(Κατάργηση έργου)

26.000,00 €

3) Τεχνικά έργα για την προστασία / διαχείριση των ενδιαιτημάτων και των ειδών

στη λίμνη Στυμφαλίας

(Πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275)                        

(Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2014= 14.014,00€)

(Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2015= 31.814,00€)

(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔ.   ΔΑΠΑΝΩΝ   2016   =36.172,00€)

ν

(Νέο έργο)

82.000,00 €

Α’. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

α) Από Κ.Α. 02.70.7326.004 με   τίτλο     «Κατασκευή δύο (2) θυροφραγμάτων και διαμόρφωση καναλιών (Πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275)», ποσού 56.000,00 € (προερχόμενη από πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2014 με το ποσό των 14.014,00€, από πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2015 με το ποσό των 31.814,00€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016 με το ποσό των 10.172,00€), μεταφέρει     δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 56.000,00 € προερχόμενη από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2014 με το ποσό των 14.014,00€, από πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2015 με το ποσό των 31.814,00€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016 με το ποσό των 10.172,00€), την οποία και καταργούμε       

μεταφέρει μέσο αποθεματικού

82.000,00 €

Στον Κ.Α. 02.70.7326.007 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τεχνικά έργα για την προστασία / διαχείριση των ενδιαιτημάτων και των ειδών στη λίμνη Στυμφαλίας (Πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 82.000,00 €

 

προερχόμενη από

– πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2014 με το ποσό των 14.014,00€,

– πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2015 με το ποσό των 31.814,00€ και

-Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016 με το ποσό των 36.172,00€).-

β) Από Κ.Α. 02.70.7326.006 με   τίτλο   «Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών – Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων και 2 km αναχωμάτων (Πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/000275)», ποσού 26.000,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2016),   μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 26.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016,   την οποία και καταργούμε    
Β’. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από Κ.Α. 02.00.6142.015 με τίτλο «Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Διαδραστικού Ψηφιακού Χάρτη Απεικόνισης του Δημοτικού Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σικυωνίων» το οποίο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού είχε χαρακτηρισθεί ως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού   24.563,10 € και τελικά ενταλματοποιήθηκε και εξοφλήθηκε όπως προκύπτει και από το αρίθμ. Β-2015 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε) μειώνουμε κατά 24.563,10€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

μεταφέρει μέσο αποθεματικού

24.563,10€

1) Στον Κ.Α. 02.00.6111.002 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού 10.563,10 €   ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.563,10 €.
2) Στον Κ.Α. 02.00.6312.001 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών», πίστωση ποσού 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

3) Στον Κ.Α. 02.00.6495.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής   απόδοσης κτιρίων του Δήμου», πίστωση ποσού 2.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

4) Στον Κ.Α. 02.00.6312.002 «ως κωδικός δεκτικός προπληρωμής» του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς»,   πίστωση ποσού 10.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .-
Γ’. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Στον Κ.Α. 06.00.0612 με τίτλο «ΚΑΠ για τη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών» εγγραφή ως εσόδου του ποσού των 1.202,16 €

μεταφέρει μέσο αποθεματικού

1.202,16€

Στον Κ.Α. 02.15.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)» , πίστωση ποσού 1.202,16€ ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.440,76 € και διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 4.642,92€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 230/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email