23/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   5ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

23/2023

  Τροποποίηση π/υ & τεχ. προγράμματος οικονομικού έτους 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24/02/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2023, ως αναλύεται στο περιεχόμενο της υπ’αριθμ. 1/2023 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

Α΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2023 ΩΣ ΝΕΕΣ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ

 

1.– Από Κ.Α. 02.70.7135.016  με   τίτλο   «Προμήθεια φορητών Απινιδωτών»,     ποσού  2.500,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  2.500,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.70.8121.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα  για προμήθεια φορητών Απινιδωτών σύμφωνα με την αρ 29/2022 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας», ποσό  2.500,00 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-615/2022).

 

2.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6236.002  με   τίτλο   «Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 3.699,91 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  3.699,91 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.70.8113.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα  για ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς σύμφωνα με την αριθ. 35/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου (21SYMV009782424)», ποσό  3.699,91 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-622/2022).

 

3.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7135.020  με   τίτλο   «Προμήθεια και τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=9.500,00€ + Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΥΠ. ΕΣ. 2019=1.927,33€ + ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=25.772,67€)» η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 37.200,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  37.200,00€ προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.30.8121.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα  για προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με την αρίθμ. 34/2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας (22SYMV011848775)», ποσό  37.200,00 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-626/2022).

 

4.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6221.001  με   τίτλο   «Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ»  κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 4.477,56 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  370,69 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.00.8113.009 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα  για Εξόφληση του υπ’ αρίθμ. 403/2022 Τιμολογίου ποσού 370,69 € από συνολικό ποσό Συμβάσεων 13.547,24 € (22SYMV010542571 & 22SYMV010542631) για (Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου για το έτος 2022)», ποσό  370,69 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-636/2022).

 

5.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.10.6264.003  με   τίτλο   «Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 2.294,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  1.147,00 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.10.8113.011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για παροχή υπηρεσιών Συντήρησης-Επισκευής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (δημοτικά κτίρια Δήμου Σικυωνίων) σύμφωνα με την αρ 10/2022 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδ.», ποσό  1.147,00 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-640/2022).

 

6.– Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.20.6063.007 και β) 02.35.6063.007 με  τίτλο   «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου μας»,  οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» κατά  την  σύνταξη του  προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των α) 14.000,00 € και β) 1.000,00 €  αντίστοιχα,  μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 13.993,65€ + 996,59€ , αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

 

-Στον Κ.Α. 02.20.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 22/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»,  ποσό  13.993,65 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-641/2022).

 

-Στον Κ.Α. 02.35.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 22/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»,  ποσό  996,59 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-641/2022).

 

7.– Από τις πιστώσεις των Κ.Α. α) 02.30.6063.007 και β) 02.70.6063.007 με  τίτλο   «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου μας»,  οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» κατά  την  σύνταξη του  προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των α) 2.500,00 € και β) 8.500,00€  αντίστοιχα,  μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.425,33€ + 8.076,28€ , αντίστοιχα προερχόμενη από ιδίους πόρους του Δήμου :

 

-Στον Κ.Α. 02.30.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 22/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»,  ποσό  2.425,33 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-642/2022).

 

-Στον Κ.Α. 02.70.8116.005   του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με την αρίθμ. 22/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»,  ποσό  8.076,28 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-642/2022).

 

8.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.64.7331.004  με   τίτλο   «Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων   {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010}»,  η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023,  με το ποσό των 103.649,84 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  51.533,69 € προερχόμενο από (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)

 

Στον Κ.Α. 02.64.8122.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για εξόφληση 1ου Λογ/σμού & Πιστ/σης του έργου [Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ {21SYMV009263519}»,  ποσό  51.533,69 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-644/2022).

 

9.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6641.003  με   τίτλο   «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων»,  ποσού  30.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  5.543,37 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

Στον Κ.Α. 02.20.8116.010 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας», ποσό  5.543,37 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-639/2022).

 

10.– Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002  με   τίτλο   «Δικαστικά  έξοδα,  αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών»,  ποσού  250.000,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού ποσό  68.329,36 € προερχόμενο από ιδίους πόρους του Δήμου

 

-Στον Κ.Α. 02.30.8116.010 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων», ποσό  20.459,50 €  δημιουργώντας  νέα  πίστωση  (ΧΕΠ: Α-639/2022)

 

-Στον  Κ.Α. 02.15.8117.001    του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα Μισθώματα ακινήτου στέγασης Υπηρεσιών των πρόσθετων  αρμοδιοτήτων του Δήμου μας στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β του Ν. 3852/2010-ΕΤΟΥΣ 2022»,  ποσό 4.105,38€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους  (ΧΕΠ: Α-643/2022).

 

-Στον Κ.Α. 02.00.8114.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π.»,  ποσό 43.764,48 €  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 68.764,48€ , σύμφωνα με την κατάσταση μη αποδοθέντων κρατήσεων χρήσης 2022 και προγενεστέρων ετών.

 

Β΄

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2023 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΚΑΙ  

ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ – ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2023 ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΕΣ

 

Επειδή κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 υπήρχαν πιστώσεις οι οποίες εμφανίζονται ως Νέες  και  ανατέθηκαν – συμβασιοποιήθηκαν, απαιτείται να χαρακτηρισθούν ως συνεχιζόμενες στον προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω.

 

1.– Ο Κ.Α. 02.00.6073  με  τίτλο  «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023  με το ποσό των 3.000,00€ , να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 372,00€, σύμφωνα με την  αρίθμ. 488/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 19088/29-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 372,00€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους,  βάση της οποία έγινε ΑΠΟΔΕΚΤΉ  η Οικονομική προσφορά  με αρίθμ. πρωτ. 19114/30-11-2022 (ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Το υπόλοιπο ποσό των (3.000,00  – 372,00) 2.628,00€  με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2023 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

2.– Ο Κ.Α. 02.10.6265.013  με  τίτλο  «Αναγόμωση πυροσβεστήρων»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023  με το ποσό των 2000,00€ , να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 1.236,32€, σύμφωνα με την  αρίθμ. 535/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 20526/19-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 1.236,32€ προερχόμενο από Ιδίους Πόρους,  βάση της οποία έγινε ΑΠΟΔΕΚΤΉ  η Οικονομική προσφορά  με αρίθμ. πρωτ. 20638/21-12-2022 (ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ).

Το υπόλοιπο ποσό των (2.000,00  – 1.236,32) 763,68€  με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2023 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

3.– Ο Κ.Α. 02.15.6474.010  με  τίτλο  «Περισυλλογή, μεταφορά και εκπαίδευση επιθετικών αδέσποτων ζώων (ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=1.000,00€ + ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=14.000,00€)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 15.000,00€ , να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για ποσό 14.000,00€, σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21227/29-12-2022 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς,  την αρίθμ. 7/2023 και με αρίθμ. πρωτ. 554/13-01-2022 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, ποσού 14.000,00€  προερχόμενο από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=1.000,00€ + ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2023 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=13.000,00€, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 790/18-01-2023 σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (23SYMV011999598).

Το υπόλοιπο ποσό των (15.000,00 – 14.000,00) 1.000,00€ με νεώτερη απόφαση θα διατεθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου που θα προκύψουν κατά το έτος 2023 , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

4.– Ο Κ.Α. 02.30.7323.018  με  τίτλο  «Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 αντίστοιχα,  με το ποσό των 70.000,00€ να αποχαρακτηρισθεί από ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ σε «ΝΕΟ ΕΡΓΟ», διότι το έτος 2022 δεν έγινε η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου σύμφωνα με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

5.– Ο Κ.Α. 02.30.7323.019  με  τίτλο  «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 αντίστοιχα,  με το ποσό των 50.000,00€ να αποχαρακτηρισθεί από ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ σε «ΝΕΟ ΕΡΓΟ», διότι το έτος 2022 δεν έγινε η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου σύμφωνα με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

6.– Ο Κ.Α. 02.30.7323.022  με  τίτλο  «Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€  + ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€)»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 αντίστοιχα,  με το ποσό των 70.000,00€ να αποχαρακτηρισθεί από ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ σε «ΝΕΟ ΕΡΓΟ», διότι το έτος 2022 δεν έγινε η ανάθεση εκτέλεσης του εν λόγω έργου σύμφωνα με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

7.– Ο Κ.Α. 02.64.7341.026  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 166.689,65€  και «ΝΕΟ ΕΡΓΟ» κατά τη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023,  με το ποσό των 500.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21214/29-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά την με την  αρίθμ. 557/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21133/28-12-2022 Απόφαση Ανάληψης ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υποχρέωσης συνολικού ποσού 500.000,00€ .

 

8.– Ο Κ.Α. 02.64.7341.028  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 166.689,65€  και «ΝΕΟ ΕΡΓΟ» κατά τη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023,  με το ποσό των 500.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21216/29-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά την με την  αρίθμ. 560/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21130/28-12-2022 Απόφαση Ανάληψης ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υποχρέωσης συνολικού ποσού 500.000,00€ .

 

9.– Ο Κ.Α. 02.64.7341.030  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 166.689,65€  και «ΝΕΟ ΕΡΓΟ» κατά τη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023,  με το ποσό των 500.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21212/29-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά την με την  αρίθμ. 558/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21132/28-12-2022 Απόφαση Ανάληψης ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υποχρέωσης συνολικού ποσού 500.000,00€ .

 

10.– Ο Κ.Α. 02.64.7341.031  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 113.356,32€  και «ΝΕΟ ΕΡΓΟ» κατά τη κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023,  με το ποσό των 340.000,00€ να χαρακτηρισθεί ως «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» σύμφωνα με την  με αρίθμ. πρωτ. 21218/29-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά την με την  αρίθμ. 559/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21131/28-12-2022 Απόφαση Ανάληψης ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Υποχρέωσης συνολικού ποσού 340.000,00€ .

 

11.– Ο Κ.Α. 02.70.7135.025  με  τίτλο  «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=2.200,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=35.000,00€»,  ο οποίος είχε χαρακτηρισθεί ως «ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ και ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2023 με το ποσό των 37.200,00€ ,  να χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για ποσό 37.200,00€, σύμφωνα με την  αρίθμ. 383/2022 και με αρίθμ. πρωτ. 21056/28-12-2022 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας ποσού 37.200,00€  προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 με το ποσό των 2.200,00€ και από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023 με το ποσό των 35.000,00€, βάση της οποία υπεγράφη η αρίθμ. 21235/29-12-2022  σύμβαση με ΚΗΜΔΗΣ (22SYMV011926057).

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email