23/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   23 /2023

Περίληψη: Παραχώρηση αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

Β΄προ  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Παραχώρηση αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδήλωσης» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος ενημέρωση τα μέλη για το έκτακτο του θέματος  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο Ομόφωνα  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 6/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

 • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   2 / 8-2-2023   έκτακτης   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     6  / 2022

 

ΘΕΜΑ: 1ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Περί  παραχωρήσεως  του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την 24-02-2023  προκειμένου να διεξαχθεί  αποκριάτικη  εκδήλωση».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  8ην Φεβρουαρίου  του έτους  2023   ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 40/08-02-2023   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5- δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

1.- Δ.    Ζάρκος                             (Πρόεδρος)            1.- Π.   Πανάγου                        Μέλος

2.- Β.    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)         2.- Ν.  Παπαβασιλείου              Μέλος

3.- Ν.    Ζαφειρόπουλος                 Μέλος                    3.- Α.  Βαφειαδάκης                  Μέλος

4.- Αικ.  Λούτα                                Μέλος                    4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Β.     Νανόπουλος                     Μέλος

 

———————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα   1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως  του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, για την 24-02-2023  προκειμένου να διεξαχθεί  αποκριάτικη  εκδήλωση»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση   είναι έκτακτη και κατεπείγουσα   λόγω καταληκτικών ημερομηνιών αφού θέλει έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει  στις 8-2-2023.

 

Ο  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του  1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου,  μας υπέβαλε την από 8ην  Φεβρουαρίου 2023 αίτησή του, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στη Σχολική Επιτροπή 40/8-2-2023,  και μας ζητεί να του   παραχωρήσουμε την αίθουσα του Αμφιθεάτρου  του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου,  την 24ην Φεβρουαρίου 2023  προκειμένου να διεξαχθεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  αποκριάτικη εκδήλωση του Σχολείου του.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι,  μετά από προφορική  και τηλεφωνική ενημέρωση που είχαμε με τον Δ/ντή του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου κ. Ζαφειρόπουλο Νικόλαο, σχετικά με το εν λόγω θέμα, μας γνωστοποίησε πως συναινεί-συμφωνεί  με την εν λόγω παραχώρηση του Αμφιθεάτρου.

 

Και  κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 • Την υπ’ αριθ. 17112/23-06-2000 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με τον Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της Χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (φεκ 847/Β΄/11-07-2000).
 • Την από 8-2-2023 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κιάτου.
 • Tην παρ. 7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133)
 • Την προφορική έγκριση του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Κιάτου.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη συνεδρίαση  ως έκτακτη  και κατεπείγουσα

 

Π α ρ α χ ω ρ ε ί:  Τις  Εγκαταστάσεις  του  Αμφιθεάτρου 1ου  Γενικού   Λυκείου  Κιάτου,  προκειμένου    να διεξαχθεί  αποκριάτικη  εκδήλωση  του Σχολείου  του 1ου Γενικού Λυκείου  Κιάτου,  την 24ην  Φεβρουαρίου  2023  ημέρα Παρασκευή  με τις εξής προϋποθέσεις :

 

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση  του Αμφιθεάτρου.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων.

γ) Σεβασμός των  χώρων  κατά τη διάρκεια του χορού.

δ) Την  αποκλειστική  ευθύνη  για την  τάξη και την  ασφάλεια  των μαθητών  και των προσκεκλημένων θα έχει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   6 /  2023  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                      Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο  8-2-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
 • το  παραπάνω αναφερθέντα , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α. Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα  με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

  

Β.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου,  για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης την

24ης Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 •  Αποκατάσταση τυχών ζημιών  που θα προκύψουν  κατά τη χρήση  του Αμφιθεάτρου.
 • Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με ευθύνη και  φροντίδα του Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω Σχολείου .
 • Σεβασμός του χώρου της Σχολικής μονάδας  κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης .
 • Την  αποκλειστική  ευθύνη  για την τήρηση  της τάξης  και της  ασφάλεια  των μαθητών,   καθώς  και των προσκεκλημένων θα φέρει  ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 23/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email