23/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9  /   03   –   12  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 1ον «Επί  αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ.  «Η  ΜΗΚΩΝΗ» σχετικά  με την παραχώρηση

                       χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων  

                       εκδηλώσεων.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    3ην   Δεκεμβρίου  του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  16831/29-11-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  4  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)-(Δήμαρχος)1.- Αντώνιος       Κατσιμπούλας      (Μέλος)

2.- Ιωάννης     Μυττάς                 (Μέλος)                       2.- Σταμάτιος      Γκούμας               (Μέλος)

3.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης     (Μέλος)                        3.- Νικόλαος      Σκαρμούτσος   (Αντιπρόεδρος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

 

 

                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

1.-  Λεονάρδου  Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το   1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Επί  αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ.  «Η  ΜΗΚΩΝΗ» σχετικά  με την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων   εκδηλώσεων.» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου, μας απέστειλε την  υπ’ αριθ. 29/2021  απόφασή της,  σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης  και εγκρίνει την  συνδιοργάνωση  Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ.  «Η  ΜΗΚΩΝΗ» και του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου,  που θα πραγματοποιηθούν από 10-12-2021 έως 05-01-2022 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Κιάτο  και προτείνει την παραχώρηση τμήματος στην Πλατεία Ελευθερίας  και την παραχώρηση της οδού Γ. Γεννηματά για την πραγματοποίηση  των εκδηλώσεων αυτών.

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 29/2021 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 2954/12-11-2021 έγγραφο του  Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την  συνδιοργάνωση   Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων μεταξύ  του Ν.Π.Δ.Δ.  «Η  ΜΗΚΩΝΗ» και του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου,  που θα πραγματοποιηθούν από 10-12-2021 έως 05-01-2022 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Κιάτο  και προτείνει την παραχώρηση τμήματος στην Πλατεία Ελευθερίας  και την παραχώρηση της οδού Γ. Γεννηματά για την πραγματοποίηση  των εκδηλώσεων αυτών  και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     23  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  3-12-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Σταματόπουλος   Σπυρίδων

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email