23/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            ΑΔΑ:Ω9Τ3ΟΚ3Ξ-0ΞΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 7/10-7-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 23/2020

 

Περίληψη: Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου .

 

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:185/06-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος                               Τσαμαντά Ελένη
 3. Γκούμας Σταμάτιος   Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική                                 Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Πάτσιου Ιωάννα
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 10. Μπόκιας Βασίλειος

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4692/2020 ( ΦΕΚ 111Α_12-06-2020) που αφορά «Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και κυλικείων σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων(ΑΕΙ)».
 • Την αριθμ. πρωτ:193/15-9-2014 (ΑΔΑ:Ω403ΟΚ3Ξ-ΨΕ2) σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Το αριθ. πρωτ: Σ.Ε 6/22-6-2020 έγγραφο της Διευθύντριας του  7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που αφορά τη γνωστοποίηση της λήξης σύμβασης του κυλικείου  του  7ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Την αριθμ. πρωτ:153/19-6-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Δεληστάθη Ιωάννη για αίτημα παράτασης (1) ενός της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου .

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την παράταση για ένα(1) έτος  της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4692/2020(ΦΕΚ111τ.Α΄/12-06-2020) που αφορά «Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και κυλικείων σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων(ΑΕΙ)».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα 23/2020 αριθμό και υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική
 4. Μπόκιας Βασίλειος
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6.    Ζάρκος Ευάγγελος
 7. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 8. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος
 9. Πάτσιου  Ιωάννα

 

 

    Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-7-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος                                                                                                      

 

 

Print Friendly, PDF & Email