23/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   11    /  10  –  11  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ    ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ « Περί  παραχωρήσεως διπλού οικογενειακού τάφου στην

κ.  Μαστρογιαννοπούλου Μαριάνα στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Πασίου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    10ην  Νοεμβρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  11418/6-11-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                                             1.-  Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                                          2.- Σταμάτιος Γκούμας                       (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος     (Μέλος)                                                  3.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας           (Μέλος)

4.- Κων/νος     Σαρχάνης            (Μέλος)

 

Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων 1.- Σικυώνος (Κιάτου) κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, 2.- Καλλιάνων κ. Σελέκος  Κων/νος και  3.- Κυλλήνης κ. Δρόλιας  Πανταζής –Παντελής και δεν παρευρέθηκαν.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  προ των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι,  έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης  στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την «παραχωρήσεως διπλού οικογενειακού τάφου στην κ. Μαστρογιαννοπούλου Μαριάνα στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Πασίου.»

 

Ακολούθως  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποδέχθηκε  την συζήτηση του παραπάνω θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 7  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

 

Στη   συνέχεια ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα  της εκτός ημερήσιας διάταξης, για την παραχώρηση  διπλού οικογενειακού τάφου στην κ.  Μαστρογιαννοπούλου Μαριάνα στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Πασίου.  ανέφερε τα εξής:

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πασίου κ. Ραφτόπουλος  Παναγιώτης, με το υπ’ αριθ. 11477/9-11-2020 σχετικό  έγγραφό του, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 25/2020 απόφαση της  Κοινότητάς  του,  σχετικά με την  παραχώρηση οικογενειακού τάφου  στην κ. Μαστρογιαννοπούλου Μαριάνα στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Πασίου, όπου ενέκρινε   ομόφωνα  την εν λόγω παραχώρηση .

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 25/2020  θετική  απόφαση της Κοινότητας Πασίου.

 3.-    Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2735/2020

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

2.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά και  εγκρίνει   την  παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου στην κ. Μαστρογιαννοπούλου Μαριάνα του Ναπολέων  στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Πασίου, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού, μετά την υπόδειξη του προέδρου της Κοινότητας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     23 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  10-11-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email