23/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ:2ΟΝ   «Περί συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κου Κάτσαβου Γεωργίου, περί τοποθετήσεως ελαστικών   κολωνακίων επί της οδού Παπαναστασίου, στην συμβολή της με την οδό Καλογεροπούλου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   7ην  Αυγούστου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  9251/2-8-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας              (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Παύλος          Χρυσικός             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                      3.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κου   Κάτσαβου Γεωργίου, περί τοποθετήσεως ελαστικών   κολωνακίων επί της οδού Παπαναστασίου, στην συμβολή της με την οδό Καλογεροπούλου» ανέφερε τα εξής:

 

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  υπ’ αριθ. 8104/15-07-2019 εισήγησή της, σχετικά με  αίτημα  του κου   Κάτσαβου Γεωργίου,  περί τοποθετήσεως ελαστικών   κολωνακίων επί της οδού Παπαναστασίου, στην συμβολή της με την οδό Καλογεροπούλου,   όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ΄αριθ. 8104/15-07-2019  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

1.-  Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά     και      εγκρίνει    το αίτημα του κου   Κάτσαβου Γεωργίου,  για την τοποθέτηση ελαστικών   κολωνακίων στην αρχή της οδού Παπαναστασίου, στην συμβολή της με την οδό Καλογεροπούλου, προς τη μεριά της θάλασσας,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     23   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  07 -08 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email