23/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  7 – 12  – 2018

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2018

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Περί συζητήσεως  της αιτήσεως για έγκριση εισόδου και εξόδου οχημάτων  του κ. Βαλκάνου 

                      Φωτίου  στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην  Δεκεμβρίου   του έτους  2018 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  13528/3-12-2018  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

5.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί συζητήσεως  της αιτήσεως για έγκριση εισόδου και εξόδου οχημάτων  του κ. Βαλκάνου  Φωτίου  στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού»  ανέφερε τα  εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 21-9-2018  εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

                      Κιάτο 21/09/2018

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου

Τηλ 27423-60105

Fax  27420-23562

                             Προς:

 1. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 2. Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης : Αποθήκευσης – Συντήρησης δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στην θέση Μπαλεϊκα Κ. Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής οδού »

 

ΣΧΕΤ:     α) η αριθμ. 9961/18-09-2018 αίτηση του κου  Βαλκάνου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65,73 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Το Π.Δ. 118/06 ΦΕΚ (119/16-6-2006)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
 4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970
 5. Την αριθμό 3638/2015 απόφαση ΣτΕ
 6. Την από 18/09/2018 αυτοψία της Υπηρεσίας μας
 7. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα – σχέδιο   Γενικής διάταξης  Εισόδου – Εξόδου οχημάτων των μελετητών Α. Καλογεράκη μηχανολόγου μηχανικού & Θ. Μαρίνη πολιτικού μηχανικού όπου απεικονίζεται η πιο πάνω εγκατάσταση και το απόσπασμα χάρτου της ευρύτερης περιοχής που συνοδεύει αυτό,
 8. την Τεχνική Έκθεση του μηχανολόγου Α. Καλογεράκη
 9. την από 14 /09/2018 δήλωση ανάθεσης του κου Βαλκάνου Φώτιου προς τον κο Καλογεράκη Α.  μηχανολόγο  για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής μηχανολογικής εγκατάστασης κλπ
 10. την από 14/09/2018 δήλωση ανάληψης του κου Καλογεράκη Α. από τον κο Βαλκάνο Φώτιο, της σύνταξης της μελέτης και επίβλεψης κατασκευής μηχανολογικής εγκατάστασης κλπ
 11. την τεχνική έκθεση όπου αναφέρεται ότι:
  η εγκατάσταση θα λειτουργεί καθημερινά σε μία πρωϊνη βάρδια 8.30 – 16.00 .
 12. ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ζώνης των 500 μέτρων από τα όρια οικισμού, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με την Δήλωση του Ν. 651/77 του πολιτικού μηχανικού Θ.Μαρίνη.

 

Και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Την έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης της επιχείρησης : Αποθήκευσης – Συντήρησης δορών σε ψυκτικούς θαλάμους στην θέση Μπαλεϊκα Κ. Διμηνιού Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής οδού με τους εξής όρους:

 1. Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια αυτής να οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας
 3. Δια την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ότι ελήφθησαν τα ανωτέρω μέτρα για τη βελτίωση της συμβολής των οδών &  την καλή κατασκευή της εισόδου – εξόδου οχημάτων ( άρθρο 32 του ΒΔ 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06)
 4. Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες : Ρ-2 «υποχρεωτική διακοπή πορείας» ΣΤΟΠ και η Ρ-27 «απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της πλευράς εξόδου, της διαμορφούμενης εισόδου- εξόδου του οικοπέδου.
 5. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 6. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5  άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Τοπογραφικό διάγραμμα & σχετική Τεχνική έκθεση, δηλώσεις ανάθεσης –ανάληψης εκπόνησης μελέτης

 

  Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

Ακολούθως  ο πρόεδρος  πρότεινε την  αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, αφού προηγουμένως  συνεκτιμήσουμε  στοιχεία  για την εν λόγω  έγκριση

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 21-09-2018  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κατά   Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του κ. Δομετίου που εγκρίνει την εν λόγω είσοδο-έξοδο)

Την   αναβολή  του θέματος   για την επόμενη συνεδρίαση, αφού  συνεκτιμήσουμε και άλλα  στοιχεία για το εν λόγω  θέμα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   23 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  7-12-2018

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email