23/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 12-06-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   23 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 8Ο «Έγκριση αιτήματος και διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις

                   ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 52/06-06-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Ν.   Σκαρμούτσος

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Β. Kελλάρης                   «                                                               

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    8ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 8ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και έγκριση διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2017–2018.» έθεσε υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ240/α/12-12-2012) περί ρυθμίσεων ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, η οποία κυρώθηκε με το Ν.411/2013 (ΦΕΚ Α΄18) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών για τις προμήθειες α) τροφίμων ,β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων πραγματοποιείται εφεξής στους οικείους Δήμους.

   Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών καθαρισμού για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, την υπ’ αριθμ. 27 / 2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και τις τοποθετήσεις των μελών του

           

Αποφασίζει               ομόφωνα

  1. 1.Εγκρίνει το αρχικό αίτημα και τη διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
  1. 2.Δεσμεύεται ότι η δαπάνη των έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (6.476,52 € ) που θα προκύψει για τα είδη καθαριότητας θα πληρωθεί από τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

     3.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

         της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,   αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που

         έχει ως εξής:

α.- Δημήτριο Ασβεστόπουλο                 Μέλος   του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.- Αλέξιο     Βυτινιώτη                          Μέλος   του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ.- Γεώργιο   Κουκουμέλη                    Μέλος   του Διοικητικού Συμβουλίου.

  

4. Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, θα παραδοθούν συνολικά στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 και Α.Φ.Μ. 073696206 Δ.Ο.Υ. Κιάτου, γεννηθείς την 26ην Ιουλίου 1973, στο Τ. Δ. Σικυώνος- Δ. Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή που θα προκύψει από την δημοπρασία.

6.- Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    23 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-06-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email