23/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης/02-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 23/2017

Θέμα : Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 1277/27.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες

Απόντες

1. Λεονάρδου Αναστάσιος

Πρόεδρος

1. Αλεξόπουλος Βασίλειος

Μέλος

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

2. Κελλάρη Ιωάννα

»

3. Μαυραγάνη Κυριακή

Γραμματέας

3. Θελερίτης Γεώργιος

»

4. Μυττάς Ιωάννης

Μέλος

4. Καρακούσης Ευάγγελος

»

5. Τσιάνος Ιωάννης

»

5. Ζάρκος Δημήτριος

»

6. Κουτρέτσης Σπυρίδων

»

6. Λαλιώτης Γεώργιος

»

7. Μπούρης Ευάγγελος

»

7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

»

8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

»

8. Μπακόλιας Παναγιώτης

»

9. Φιακάς Παναγιώτης

»

10. Χρυσικός Παύλος

»

11. Πανάγου Αθανάσιος

»

12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.

»

13. Δομετίου Βασίλειος

»

14. Σπανός Κωνσταντίνος

»

15. Γεώργας Χρήστος

Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα Η.Δ.

16. Κελλάρης Βασίλειος

»

17. Σκαρμούτσος Νικόλαος

Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα Η.Δ.

18. Ραυτόπουλος Γεώργιος

»

19. Νανόπουλος Βασίλειος

»

Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.

Εκπρόσωποι Τ.Κ.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες

Απόντες

1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου)

1.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)

1 Καλαντζής Π. (Γονούσας)

1.Ρήγας Ι. (Βελίνας)

2.,Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού

2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)

2.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)

3.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)

3.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)

4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)

4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας

4.Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)

5. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

5.Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

5.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

6.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)

6.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)

7.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)

7.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)

8.Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου

8.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

9.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

9.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

10.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)

11.Κοτσίρης Β. (Στενού)

12.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

13.Σελέκος Κ. (Καλιάνων)

14.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

15.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)

16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)

17.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

18.Σκούπας Α. (Μποζικών)

19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)

20.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)

21.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 20/01/2017 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με συνημμένη κατάσταση για την διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία, βάσει την αρ. 69/2016 απόφασης του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου, προκειμένου να εκδοθούν νέες πράξεις εφαρμογής και να προβεί η Υπηρεσία στην εκ νέου βεβαίωσή τους.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

· την ισχύουσα Νομοθεσία,

· το από 20/01/2017 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας με τη συνημμένη κατάσταση διαγραφών,

· τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 23/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email