23η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 8/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2022

 

23η/2022

τακτική συνεδρίαση

Παρασκευή  12.08. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε τις προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή τις, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022).
2. Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Β’ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του π/υ.
3. Έγκριση και παραλαβή Α’ & Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΚΙΑΤΟΥ.
4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 21.09.2022.  (12/2021 μελέτη)  (ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ)
5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) έως 03.02.2023.                                                                             (1/2018 μελέτη)  (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.)
6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ έως 02.05.2023.                                 (8/2020 μελέτη)  (ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ)
7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ έως 23.09.2022.                                                           (4/2019 μελέτη)  (ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ)
8. 1ος ΑΠΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου)             (10/2021 μελέτη)
9. Συγκρότηση επιτροπής για την διοικητική παραλαβή έργου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για το τμήμα που βρίσκεται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων.                                        Παπαβασιλείου-Μαστοράκος-Χασιώτης
10. Εξειδίκευση Πίστωσης (89,41€) στον ΚΑ 02.8261.002 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»                                                                            (Ρούντης Ιωάννης του Γεωργίου)
11. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (3.858,71€) αγοράς φακέλων με προπληρωμένο τέλος για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.                                                               (188/2022 ΟΕ)
12. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
13. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 31/2021 απόφασης του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (σε αίτηση ΓΚΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ)                                                                                                        (Γεωργούλια Κων/να)

 

14. 156/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ περί ορισμού δικηγόρου για –γνωμοδότηση– εξωδικαστικού ή μη προσδιορισμού αποζημίωσης με ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ.                                (Γεωργούλια Κων/να)
15. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ή ΜΗ προσδιορισμός αποζημίωσης με ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ.
16. ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της Α147/2022 απόφασης Δ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                       (1ο Μονομελές) (σε ανακοπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μετά από -γνωμοδότηση-                                             (254/2022 ΟΕ)

 

Print Friendly, PDF & Email