23η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη Αυγούστου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 3  Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

Και  α/α

Ο  Αντιπρόεδρος

 

ΤΣΟΛΑΚΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2021.
2.                  Έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο (Αποπεράτωση Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων.
3.                  Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021», προϋπολογισμού: 100.452,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 124.560,48€ (με Φ.Π.Α. 24%).

 

4.                  Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού: 41.341,35 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 46.715,73€ (με Φ.Π.Α. 13%).

 

5.                  Τροποποίηση – ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

 

6.                  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων.

 

 

Print Friendly, PDF & Email