26η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 19.Αυγούστου.2021

 

 

26η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 23η Αυγούστου 2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
Ø  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Δευτέρα 23η Αυγούστου 2021 και ώρα 11.00’πμ σε  τακτικήσυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Έγκριση πρακτικού -ελέγχου δικαιολογητικών- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ».
2.           Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με αρ. μελέτης 21/2017.
3.           Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 π/υ 2021 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία».
4.           Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 π/υ 2021 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία».
5.           Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.8261.002 π/υ 2021 «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή του 50% των καταβληθέντων δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2020.
6.           Έλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ και Β’ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση π/υ  Δήμου Σικυωνίων.
7.           ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2020, ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
8.           Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Γ’ & Δ’ τριμήνου έτους 2020, ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
9.           Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Α’ & Β’ τριμήνου έτους 2021, ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
10.        Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού Κουτρέτση Βασιλείου.
11.        Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 343/2020 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Β’ τριμελές), σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ.
12.        Ορισμός δικηγόρου κατόπιν γνωμοδότησης, περί της άσκησης ένδικων μέσων κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΡ237/2.7.2018).                                                         ΑΑΥ ……….… /2021
13.        Ορισμός δικηγόρου κατόπιν γνωμοδότησης, περί της άσκησης ένδικων μέσων κατά της Α112/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΡ252/13.7.2018).                                                      ΑΑΥ ……….… /2021
14.        Ορισμός δικηγόρου κατόπιν γνωμοδότησης, περί της άσκησης ένδικων μέσων κατά της Α114/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΠΡ253/13.7.2018).                                                       ΑΑΥ …………… /2021
15.        Έγκριση της 124/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφου.                                                                                        ΑΑΥ        326/2021
16.        Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτων στη Κοινότητα Κρυονερίου, δυνάμει της 91/2021 απόφαση ΔΣ.                         ΑΑΥ …….…..… /2021
17.        Ανάκληση της 167/2021 απόφασης ΟΕ.
18.        Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την αποδοχή ποσού από ΠΕΔ Πελοποννήσου.
19.        Τροποποίηση π/υ & τεχνικού προγράμματος 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email