229/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28ης/06.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 229/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10857/02.09.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3.Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 1ο/17.06.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 17/06/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5121/26.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008661540 2021-05-26

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ-Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

 

 • Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:   α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5121/26.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Την 17η/06/2021, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ-Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά  μέλη κ.  Μαστοράκος Λεωνίδας (Πρόεδρος), κ. Στούκας Νικόλαος (μέλος) και κ. Κατσιμπούλας Βασίλειος (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.» 10/06/2021 17:28:57
2 «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 11/06/2021 02:10:03
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 11/06/2021 09:04:52
4 ΚΕΤΕΜ Α.Ε. 11/06/2021 10:58:31
5 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. 11/06/2021 11:07:20

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα  τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 197110 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.» 42,47 %
2 198007 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 39,72 %
3 198044 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ  A.T.E.E. 32,11 %
4 197902 ΚΕΤΕΜ Α.Ε. 23,47 %
5 197603 «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» 18,21 %

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

 

 • Όσον αφορά τον έλεγχο των ΤΕΥΔ διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

1) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ  A.T.E.E.» δεν συμπλήρωσε ορθά τις   διατάξεις , στα απαιτούμενα πεδία Β.6 & Γ (όπου αναφέρεται) του μέρους IV του ΤΕΥΔ , όπως ορίζεται στα άρθρα 22.Γ  και 22.Δ της διακήρυξης.

3) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΕΤΕΜ Α.Ε.», και όσον αφορά τα δύο μέλη της Κοινοπραξίας, δεν συμπλήρωσαν το απαιτούμενο πεδίο Β.1  του μέρους IV του ΤΕΥΔ, όπως ορίζεται στο άρθρο 22.Γ της διακήρυξης.

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού  προχώρησε στην αποσφράγιση του μοναδικού προσκομισθέντος (όπως ορίζεται στο άρ. 3.5.β της διακήρυξης) φακέλου της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του κατωτέρω οικονομικού φορέα και επικοινώνησε με τον εκδότη της , προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

 

    A/A Οικονομικός φορέας Αριθμός πρωτοκόλλου

 

1 ΚΕΤΕΜ Α.Ε. 5878/14-06-21

 

Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Κατατέθηκαν ηλεκτρονικά οι κάτωθι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής:

 

    A/A Οικονομικός φορέας Αριθμός  Ε/Ε Εκδότης Α/Α Βεβαίωση Εγκυρότητας
1 ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.»  

 

 

e-115636/09-06-21

 

 

 

ΤΜΕΔΕ

 

 

 

V/102628/17-06-21

2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. e-115333/08-06-21 ΤΜΕΔΕ V/102631/17-06-21
3 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ  A.T.E.E. e-115884/11-06-21 ΤΜΕΔΕ V/102632/17-06-21
4 «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.»  

 

e-115805/10-06-21

 

 

ΤΜΕΔΕ

 

 

V/102634/17-06-21

 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των ανωτέρω επιστολών που κατατέθηκαν.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε από την αναθέτουσα να αποστείλει έγγραφο στους οικονομικούς φορείς, καλώντας τους να προβούν στη συμπλήρωση των ΤΕΥΔ τους και διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να επανέλθει για τον έλεγχό τους.

Ακολούθως, με το υπ’ αρ. 6172/18-06-2021 έγγραφό της και μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, η Αναθέτουσα αρχή κάλεσε τους δύο (2) οικονομικούς φορείς, που αναφέρονται ανωτέρω,  να συμπληρώσουν και επανυποβάλλουν τα ΤΕΥΔ τους εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διακήρυξης.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, υπέβαλαν διορθωμένα τα ΤΕΥΔ, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος,, η Επιτροπή διαγωνισμού τα έλεγξε εκ νέου, τα έκρινε αποδεκτά και αποδέχτηκε τις προσφορές τους.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία:  ¨ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «GEOGENESIS A.E¨, με μέση έκπτωση 42,47  %.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο, 28/06/2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΕ5 Μηχανολόγων-Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1.  Στούκας Νικόλαος

ΤΕ4 Ηλεκ/γων-Μηχ/γων

2. Κατσιμπούλας Βασίλειος

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 182/2020 (ΑΔΑ: 672ΨΩ1Θ-ΝΧ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Β Α Λ Τ Ο Υ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοποννήσου» περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την με Α.Π.: 9014/14.09.2020 Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα.
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 6/2020 μελέτη του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»   (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.200.000,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.63.7341.002 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ–Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030276» ποσού 2.200.000,00€ προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633295 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 261/4910/20.05.2021 (ΩΞ65Ω1Θ-Λ5Χ)(21REQ008638104 2021-05-20) ΑΑΥ,
 • Την 146648/21.05.2021 (ΩΗΘ07Λ1-0Ρ6) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ,
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • την 118/2021 (ΨΜΚ4Ω1Θ-1ΟΞ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 5121/26.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008661540 2021-05-26,
 • την 5123/26.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC0088661686 2021-05-26,
 • την 5124/26.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΒΔ5Ω1Θ-80Ψ),
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/17.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τις συναφείς αποφάσεις της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών και των αρμόδιων Δικαστηρίων,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Καλεί τον 1ο κατά σειρά μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «GEOGENESIS A.E.»  να προβεί στη συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ που αφορά στον ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  κατά τ’ αναφερόμενα στη σχετική διακήρυξη, εντός προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για κοινοποίηση της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email