229/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23/31.08.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 Αρ. Απόφασης

229/2020

  Θέμα: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης (213/2020 ΑΟΕ), περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. πρωτ. 120051/21.07.2020  Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα, Δευτέρα  31η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’ πμ, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7995/27.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Πρόβου Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Μυττάς Ιωάννης 4. Ζάρκος Δημήτ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1. Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Λέγγας Μάρκος    

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης (213/2020 ΑΟΕ), περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων

κατά της υπ΄ αριθ. πρωτ. 120051/21.07.2020  Απόφαση του Συντονιστή

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών α)την 120051/21.07.2020 απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία επιβάλει στο Δήμο Σικυωνίων  διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000,00€ για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της και β) την από 25/08/2020 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 213/2020 απόφασης ΟΕ που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι  «…. προκύπτει πως κατά της ως άνω απόφασης αρμόζει η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής προκειμένου να αξιολογηθούν εκ νέου οι ισχυρισμοί του Δήμου Σικυωνίων από έτερο όργανο κι ο προαναφερθείς ΟΤΑ ν’ απαλλαγεί της καταβολής οιουδήποτε χρηματικού προστίμου»

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 120051/21.07.2020 απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  • την 213/2020 (6ΧΖ6Ω1Θ-5Δ3) απόφαση ΟΕ,
  • την από 25/08/2020 γνωμοδότηση,
  • την 329/8330/31.08.2020 (ΨΒΜ2Ω1Θ-ΠΡΨ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος, κατά της 120051/21.07.2020 απόφασης επιβολής προστίμου του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση.

 

Β. Ορίζει το δικηγόρο Τσατσάνη Βασίλειο προκειμένου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων, να ασκήσει ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος,  ιεραρχική προσφυγή κατά της 120051/21.07.2020 απόφασης επιβολής προστίμου, του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου .

 

Γ. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας προσφυγής κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν (4) ώρες εργασίας, με την δαπάνη να ανέρχεται σε 396,80€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, με τίτλο «Αμοιβές Νομικών έτους 2020».

 

Δ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email