229/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/19.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 229/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου μετά από γνωμοδότηση (222/19ΑΟΕ), για την εκπροσώπηση του Δημάρχου ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου κατόπιν της 75/18.03.2019 κλήσης.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13969/15.11.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Λέγγα Μάρκου παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Συριάνος Κωνσταντίνος.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
6.     Συριάνος Κωνσταντίνος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου μετά από γνωμοδότηση (222/19ΑΟΕ), για την εκπροσώπηση του Δημάρχου

ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου κατόπιν της 75/18.03.2019 κλήσης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 07/11/2019 γνωμοδότηση δυνάμει της 222/19 απόφασης ΟΕ η οποία αναφέρει ότι:

α)έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του Σπυρίδωνα Σταματόπολου για το αδίκημα της μεταβολής αιγιαλού λόγω της ιδιότητάς του ως νόμιμου εκπροσώπου και Δημάρχου του Δήμου Σικυωνίων καθώς και

β) το γεγονός ότι η εν λόγω ποινική δίωξη δεν ασκήθηκε κατόπιν καταγγελίας Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, συνάγεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για το διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης του Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, Δημάρχου Σικυωνίων.

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός του δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις των άρθρων 77, 203 και 206 του Ν. 4555/18 (Α’133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
  • την 75/18.03.2019 κλήση,
  • την αρ. πρωτ. 12771/22.10.2019 αίτηση,
  • την 222/2019 (ΩΗ9ΞΩ1Θ-Υ6Κ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 07/11/2019 γνωμοδότηση,
  • την 468/14019/15.11.2019 (9ΛΛ4Ω1Θ-55Ζ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το Δικηγόρο,  Τασούλη Γαβριήλ, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου, κατά τη συζήτηση έφεσης του Δημάρχου Σικυωνίων         κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, κατά της 864/2018 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 491,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.11.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email