229/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30ο/10-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2018

Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6917/06-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: ‘Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ’»ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 06.07.2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, το οποίο ακολουθεί:

*******************************************************

2Ο Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (άρθρ. 117, Ν. 4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 € {πλέον Φ.Π.Α. 24%} & αριθμού μελέτης 5/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την αριθμ. 195/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 78ΤΓΩ1Θ-ΩΙΨ)
 2. το αριθμ. 6256/21.06.2018 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης
 3. την με αριθμ. 6605/29.06.2018 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Στο Κιάτο σήμερα την 6η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 οι κάτωθι:

   Κωνσταντίνα Πέππα, Δημοτική Υπάλληλος, ως Προεδρεύουσα,

   Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος &

   Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 466/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 5196/23.05.2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου το φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώνουμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο Δήμο εγκαίρως, έγινε δεκτός και προχωρούμε στην αποσφράγισή του και στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της Διακήρυξης [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

210360/07.06.2018

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

8872/06.06.2018

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

64749273/20.04.2018 &

64981880/07.06.2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

1589129/07.12.2017 &

733776/07.06.2018

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

Ε.Φ.Κ.Α.
ΝΑΙ

7/08.01.2018

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α.(Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
ΝΑΙ

179/27.03.2018

(ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

Ε.Φ.Κ.Α.

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 48/13.03.2018 Ε.Φ.Κ.Α.
59/13.03.2018
60/13.03.2018
Πιστοποιητικό Δ/νσης Πρ/μού & Συντονισμού Σ.Ε.Π.Ε. [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Βεβαίωση Σ.Ε.Π.Ε. ότι δε χορηγείται & υπ’ αριθμ. 60/29.06.2018 Ένορκη Βεβαίωση Ειρηνοδικείο Σικυώνος

Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

1267/07.06.2018 &

1268/07.06.2018     (ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ)

Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1269/07.06.2018 Πρωτοδικείο Κορίνθου

Μη θέση σε εκκαθάριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

1267/07.06.2018 &

1270/07.06.2018

Πρωτοδικείο Κορίνθου
Υ.Δ. [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ

29.06.2018 Υ.Δ.

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

19/03.01.2018

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

585/08.06.2018

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

Τ.Ε.Ε.

15073/77833/12.06.2018

(ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

15073/59415/12.06.2018

(ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ

Δ24/4352/24.04.2018

(με ημερομηνίας λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 15.05.2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.&ΜΕΤ.
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8 Διακήρυξης]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΑΙ 604588.862355/08.06.2018 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
         

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 61,00%.

Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Πέππα

(Τ.Υ.)

2. – Κωνσταντίνα Φίλη

(Τ.Υ.)

3. – Πηνελόπη Μακαβέλου

(Τ.Υ.)

*******************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5196/23.05.2018 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003144777 2018-05-23,
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5197/23.05.2018 Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑ: Ω5ΑΦΩ1Θ-ΙΡΥ και ΑΔΑΜ: 18PROC003145618 2018-05-23,
 4. Την υπ’ αριθμ. 195/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:78ΤΓΩ1Θ-ΩΙΨ) περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου,
 5. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 195/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6256/21.06.2018 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 7. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 6605/29.06.2018 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 8. Τ από 06.07.2018 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού έργων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 06.07.2018 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο:«Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», σύμφωνα με την 5/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού #60.000,00# € (πλέον Φ.Π.Α. 24%} στο μειοδότη «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»με το διακριτικό τίτλο «4level»με μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένατοις εκατό (61,00 %).

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-07-2018

Print Friendly, PDF & Email