228/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

27ης/31.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 228/2021   7ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 31η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10419/27.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1.            1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος 1.  

Ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το αρ. πρωτ. ΥΣ.125/27.08.21 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το ΥΣ.125/27.08.21 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον  Κ.Α. 06.00.4319.002 «Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» πίστωση  ποσού  31.500,00€ ενισχύοντας την μέχρι σήμερα  εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 148.000,00€ και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο  ποσό των 179.500,00€ και το μεταφέρει μέσω Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:   Στον Κ.Α. 02.00.6718.011 «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στο e-ΕΦΚΑ» ποσό 31.500,00€ ενισχύοντας την μέχρι σήμερα  εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 148.000,00€  και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο  ποσό των 179.500,00€ .

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 228/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email