228/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 228/2021

Περίληψη: Αποδοχή προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022. 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18743/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                          11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  8ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Αποδοχή προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 27-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  η οποία έχει ως ακολούθως :

 

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   27-12-2021

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2022».

Σχετ.: Το αρ. 420680 / 15-12-2021 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας.

 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας, ζητάει λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά με την συμμετοχή ή όχι των κοινοτήτων Σουλίου, Κρυονερίου και Παραδεισίου, στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022 και την κοινοποίηση της το αργότερο μέχρι την 12-01-2022.

Η καταπολέμηση θα γίνει με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους δεδομένου ότι οι αεροψεκασμοί έχουν καταργηθεί από το έτος 1997 (απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας 72096 / 29-04-1997).

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στους Προέδρους των ανωτέρω κοινοτήτων προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Κατόπιν τούτων σας επισυνάπτουμε:

 • Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας,
 • Τις αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων Σουλίου και Κρυονερίου και την πρόταση του προέδρου της κοινότητας Παραδεισίου,

προς λήψη απόφασης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε κοινότητα και να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ζητούνται με το έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.

 

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

                                                                         

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το  Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • το αρ. 420680/ 15-12-2021 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας.
 • το από 15-12-2021 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Παραδεισίου
 • την αριθ. 6/2021 απόφαση της Κοινότητας Σουλίου
 • την αριθ. 4/2021 απόφαση της Κοινότητας Κρυονερίου
 • την από 27-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου   

 

 Ε γ κ ρ ι ν ε ι,   την συμμετοχή   του Δήμου Σικυωνίων  στο πρόγραμμα  συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς,  για  το  έτος  2022,   από  την Δ/νση  Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.  Κορινθίας  με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος, με την ανάθεση εργασίας των ψεκασμών, με μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα προκηρύξει η Περιφερειακή Επιτροπή, στις παρακάτω Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων:

 

1)   Κοινότητα  Σουλίου (Αριθμός Απόφασης 6/2021):

α)  Αποδέχεται  την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο  Οικονομικών

β)  Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Κοινότητας  είναι  60.000 .

γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2022  είναι 230.000 κιλά ελαιόλαδο, η δε επιτυγχανομένη συνήθως

μεγίστη παραγωγή είναι 300.000 κιλά.

δ) Να εφαρμοστούν ακριβώς οι όροι της σύμβασης, με επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας εφόσον δεν εφαρμοστεί όπως προβλέπεται.

 

 

 

2)  Κοινότητα  Παραδεισίου (με το από 15-12-2021 εγγράφου του Προέδρου της):

α)  Αποδέχεται  την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο  Οικονομικών

β)  Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Κοινότητας  ανέρχεται σε  13.000 περίπου

γ)  Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2022 είναι 70.000 κιλά ελαιόλαδο η δε επιτυγχανομένη συνήθως

μεγίστη παραγωγή είναι 90.000 κιλά περίπου.

δ)  Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

 

 

 • Κοινότητα Κρυονερίου (Αριθμός Απόφασης 4/2021):

α)  Αποδέχεται  την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο  Οικονομικών

β)  Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Κοινότητας  ανέρχεται σε 70.000 περίπου

γ)   Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2022 είναι 380 τόνους, η δε επιτυγχανομένη συνήθως μεγίστη

παραγωγή είναι 400 τόνους περίπου .

δ)  Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 228/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email