228/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης/12-10-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  228/2020

Περίληψη: Επί του από 24-9-2020 αιτήματος του κ. Δημητρίου Ησαϊάδη περί, διαμόρφωσης εισόδου εξόδου  έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του  .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 10174/8-10-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16.Παπαβασιλείου Νικόλαος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18 . Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος    
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λέγγας Μάρκος 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3.  Κατσιμπούλας Αντώνιος  
4. Παπαγεωργίου Δημήτριος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Χουσελάς  Ευάγγελος

 

 
8. Μαστοράκης Δημήτριος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
         
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

 

5. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 6.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

9. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 10. Κοτσίρης Β. (Στενού) 11.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
12.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 13. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 14. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

15. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  

 

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα 7ο    

 

 • Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Επί του από 24-9-2020 αιτήματος του κ. Δημητρίου Ησαϊάδη περί, διαμόρφωσης εισόδου εξόδου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:
 • Α. Το από 24-9-2020 αίτημα του κ. Δημητρίου Ησαϊάδη με το οποίο ζητά, χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του «εργαστήριο κατασκευής θηκών από πλαστικές ύλες» το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Στενού της Δ.Ε. Φενεού

 

Β. Την από 30/09/2020  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 30/09/2020
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου, Γ. Κόλλια

 

ΠΡΟΣ:

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 

 • Το Β.Δ. 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ειδικά το Π.Δ. 118/06
 • Την αριθμ. 9456/24-09-2020 αίτηση του κου Ησαϊάδη Δημητρίου, ιδιοκτήτη του εργαστηρίου κατασκευής θηκών από πλαστικές ύλες στην Κοινότητα Στενού (εκτός οικισμού), εντός του ακινήτου ιδιοκτησίας του κου Ησαϊάδη Χαριλάου, επί δημοτικής οδού
 • Το από Σεπτέμβριο 2020 Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Το αριθμ. 1805/07-02-2007 συμβόλαιο ακινήτου και την απόδειξη υποβολής δήλωσης μίσθωσής του
 • Την από 30/09/2020 αυτοψία της Υπηρεσίας μας, στην οποία διαπιστώθηκε ότι:
  – τηρείται το προαπαιτούμενο κριτήριο των 70 μέτρων  ορατότητας που απαιτούνται
  –  δεν τηρείται το κριτήριο των 50 μέτρων απόστασης από το σημείο της μελλοντικής κατασκευής εισόδου –εξόδου με τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού, αλλά. η δημοτική οδός έχει χαμηλό έως μηδαμινό κυκλοφοριακό φόρτο.
 • Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το έγγραφο του Ηλ/γου μηχανικού κου Γ. Παπανικολάου, το εργαστήριο κατασκευής θηκών από πλαστικές ύλες είναι πολύ μικρής δυναμικότητας (κινητήρια ισχύς 3,00 KW), χαμηλής όχλησης και σύμφωνα με τον βιομηχανικό νόμο 3982/11 (ΦΕΚ143Α) απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκρισης εγκ/σης και άδειας λειτουργίας (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4512 9 (ΦΕΚ 5Α/17-01-2018), λόγω του ότι η ισχύς κινητήρα<22KW)  και η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με όχημα Ι.Χ., το οποίο ουσιαστικά δεν επιφέρει φόρτο στην κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης η μονάδα συμβάλει στην εθνική οικονομία.

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

 

Την απαλλαγή από την υποχρέωση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου του κου Ησαϊάδη Δημητρίου, ιδιοκτήτη του εργαστηρίου κατασκευής θηκών από πλαστικές ύλες στην Κοινότητα Στενού Δ.Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες Ρ-2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (ΣΤΟΠ) και Ρ-27 «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή» , όπως απεικονίζονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα, οι οποίες θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996). Η παρούσα απαλλαγή δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα στοιχεία, χωρίς ο αιτών να έχει το δικαίωμα ένστασης ή ενδίκου μέσου, καθ’ όσον με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα εξαίρεση από τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου σύμφωνα με το σχέδιο που μας προσκόμισε, είναι δε προσωρινή και ισχύει για τριετία.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Τοπογραφικό Διάγραμμα

 

Γ. Την αριθ. 22/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία  επισυνάπτεται και αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω εκτεθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 • Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

 

Α.  Α π α λ  λ ά σ  σ ε ι,  τον κ Δημήτριο Ησαϊάδη από την  υποχρέωση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του εργαστήριο κατασκευής θηκών από πλαστικές ύλες, το οποίο βρίσκεται  στην Κοινότητα Στενού της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β.  Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες Ρ-2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (ΣΤΟΠ) και Ρ-27 «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή» , όπως απεικονίζονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα, οι οποίες θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996).

 

Γ. Η παρούσα απαλλαγή δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα στοιχεία, χωρίς ο αιτών να έχει το δικαίωμα ένστασης ή ενδίκου μέσου, καθ’ όσον με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα εξαίρεση από τη διαμόρφωση εισόδου – εξόδου σύμφωνα με το σχέδιο (που προσκόμισε στην αρμόδια υπηρεσία) ,

είναι δε προσωρινή και ισχύει για τρία (3) έτη

 

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 229/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email