228/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 30ο/10-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του κου Πιτίνη Κωνσταντίνου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6917/06-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του κου Πιτίνη Κωνσταντίνου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

α) την υπ’ αριθ. 221/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΠ41Ω1Θ-ΖΙ3) περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του κου Πιτίνη Κωνσταντίνου του Δημητρίου καθώς και

β) την από ­­06η.07.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Γεωργούλια Κωνσταντίνας, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «….προτείνω την επίδοση εξώδικης όχλησης προς τον Κωνσταντίνο Πιτίνη και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του την κατάθεση εις βάρος του αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ….».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός:

1. δικηγόρου προκειμένου α) να συντάξει εξώδικη όχληση περί καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων από τον κου Πιτίνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του β) να καταθέσει εις βάρος του αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και πρότεινε το δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών κο Σταύρο Παπασταματάκη καθώς και

2. δικαστικού επιμελητή για την επίδοση του προαναφερθέντος εξωδίκου και πρότεινε το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κο Κωνσταντίνο Πίκουλα.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά και αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών,

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα όπως και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, τo δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κο Σταύρο Παπασταματάκη,προκειμένου α) να συντάξει εξώδικη όχληση περί καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων από τον κου Πιτίνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του β) να καταθέσει εις βάρος του αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, κατόπιν της ­ από 06ης.07.2018 γνωμοδότησης της οριζόμενης δικηγόρου.

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης του προαναφερθέντος εξωδίκου κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Ε. Ορίζει το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, τον κο Κωνσταντίνο Πίκουλα, προκειμένου να προβεί στην επίδοση της εξώδικης όχλησης περί καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων από τον κο Πιτίνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου καθώς και της σχετικής διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου.

ΣΤ. Οι δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Ζ. Η πληρωμή του δικαστικού επιμελητή θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 228/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-07-2018

Print Friendly, PDF & Email