228/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 228/2017

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 38/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης» μετά την αριθ. 11304/13-6-2017 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                        
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 38/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθ. 11304/13-6-2017 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του μελών την εν θέματι απόφαση της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, το σώμα της οποίας ακολουθεί:               

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο, 23-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Αποφ.: 38/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 08/22-06-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Αριθμός Απόφασης 38/2017

ΘΕΜΑ:          Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθμ. 113024/13-6-2017 απόφαση της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 22η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 812/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν. 1069/1980.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
 2. Θελερίτης Γεώργιος
 3. Ζάρκος Δημήτριος
 4. Μπόμπολας Ιωάννης
 5. Χριστοδούλου Παναγιώτης
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Κουτσούκος Αναστάσιος
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ορισθείς υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

 
   

 

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθμ. 113024/13-6-2017 απόφαση της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης» κάλεσε τον Δ/ντή της Επιχείρησης κ. Νίκα Παναγιώτη να ενημερώσει σχετικά το Δ.Σ.

Ακολούθως ο κ. Νίκας έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:

Την με αριθμ. πρωτ. 113024/13-6-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΣΡ8ΟΡ1Φ-ΚΡ1) με την οποία ακυρώνετε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Συνεχίζοντας έκανε γνωστό στο σώμα ότι στο υπάρχον τιμολόγιο, το οποίο παραμένει ίδιο από το 2012, βάσει του Ν. 1069/80 Αρθρ. 11. επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησόμενων επιχειρήσεων, προς σκοπό μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και για δύο δεκαετίες από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεως του έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον είς ποσοστόν 80% επί της αξίας καταναλισκόμενου ύδατος. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι σύμφωνα με το έτος σύστασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (ΦΕΚ τεύχος Α. Φ.107/10-5-1996), η επιβολή του ειδικού τέλους παύει να ισχύει και συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης – αποχέτευσης.

Στην συνέχεια ο Δ/ντης ενημέρωσε το σώμα ότι με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στις δημοτικές ενότητες Στυμφαλίας – Φενεού (ΦΕΚ τεύχος Β Φ.4538/30-12-2016), είναι αναγκαίο να ψηφιστεί τιμολόγιο ύδρευσης και για τις Δημοτικές Ενότητες που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Προτείνει επίσης τη μη επιβολή του ειδικού τέλους 80% στις Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού για τους εξής λόγους:

 • Οι Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού στις οποίες επεκτάθηκε η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, διέθεταν ήδη ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης το οποίο σημαίνει ότι δεν καθίσταται απαραίτητη η επιβολή του ειδικού τέλους 80% για την χρηματοδότηση νέων δαπανηρών έργων υποδομής, τα οποία (έργα) θα απαιτούνταν μόνο σε περίπτωση που το δίκτυο αυτό θα ήταν ανεπαρκές και δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού.
 • Αναμένεται άμεσα ψήφιση νόμου που περιέχει την αναστολή της υποχρεωτικής επιβολής του ειδικού τέλους 80%.
 • Θα ήταν άκρως επαχθές για τους δημότες εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα μας τα τελευταία έτη, η οποία τους φέρνει σε ιδιαίτερη δυσμενή οικονομική κατάσταση (ανεργία – αυξημένη φορολόγηση κλπ που μειώνει σημαντικά τα εισοδήματα τους), να επιβαρυνθούν με ένα πρόσθετο μέτρο, αυξημένο κατά 80%, τη στιγμή που όπως ήδη έχουμε αναφέρει δεν χρειάζεται, διότι τα υφιστάμενα έργα υποδομής στις εν λόγω Δ.Ε. καλύπτουν επαρκέστατα τις ανάγκες αυτών.

Στη συνέχεια προσθέτει ότι στο προτεινόμενο τιμολόγιο όπως και στο ήδη υπάρχον για την Δ.Ε. Σικυωνίων, καθορίζεται πάγιο τέλος στο εκάστοτε υδρόμετρο, το οποίο πληρώνεται ανεξάρτητα αν ο καταναλωτής κάνει χρήση η όχι.

Με την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης – αποχέτευσης θα πρέπει να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Η πρότασή του Δ/ντη είναι να γίνει η ομαδοποίηση του τιμολογίου ανάλογα με το πραγματικό κόστος λειτουργίας της κάθε Τοπικής Κοινότητας όπως παρακάτω:

Ομάδα Α:

Η πόλη του Κιάτου, η Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, η Τ.Κ. Πασίου και η Τ.Κ. Μουλκίου, για τον λόγο ότι διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και διότι τα έξοδα ύδρευσης είναι όμοια καθώς υδροδοτούνται από τις ίδιες υδροληψίες και έχουν υψηλότερο κόστος σε σχέση με τις άλλες Τ.Κ.

Ομάδα Β:

Οι Τοπικές Κοινότητες: Διμηνιού, Λαλιωτίου, Αρχαίας Σικυώνας, οι οποίες έχουν αυξημένο κόστος προμήθειας νερού (είτε το νερό προέρχεται από αγορά, είτε έχει αυξημένη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος).

Ομάδα Γ:

Οι Τοπικές Κοινότητες: Μεγάλου Βάλτου, Μικρού Βάλτου, Σουλίου, Κρυονερίου και Μποζικών, οι οποίες έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος διότι υδροδοτούνται κυρίως με πηγαία νερά.

Ομάδα Δ:

Οι Τοπικές Κοινότητες: Παραδεισίου, Γονούσσας και Τιτάνης, στις οποίες υπάρχει έλλειψη πηγαίων νερών.

Ομάδα Ε:

Οι Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου παραμένουν με χαμηλό τιμολόγιο λόγω του ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προμηθεύεται νερό από την περιοχή για την υδροδότηση της πόλης του Κιάτου και των Πεδινών Τοπικών Κοινοτήτων και υδροδοτούνται αποκλειστικά με πηγαία νερά. Επίσης στην Τ.Κ. Κλημεντίου πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση υδρομέτρων και θα ξεκινήσει η καταμέτρηση.

Τα έξοδα για τις παραπάνω ομάδες αναλύονται ως εξής:

Ομάδα Α:

 • Προσωπικό                                             :607.369,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές     : 618.792,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά                  : 73.839,00 €

                                                   Σύνολο : 1.300.000,00 €

Ομάδα Β:

 • Προσωπικό                                           :93.445,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές     : 95.180,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά                   : 11.375,00 €

                                                     Σύνολο: 200.000,00 €

Ομάδα Γ:

 • Προσωπικό                                            : 84.105,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές     : 85.669,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά                   : 10.226,00 €

                                                     Σύνολο: 180.000,00 €

Ομάδα Δ:

 • Προσωπικό                                             :23.362,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές     : 23.795,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά                  :   2.843,00 €

                                                     Σύνολο: 50.000,00 €

Ομάδα Ε:

 • Προσωπικό                                            :5.219,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές     : 5.314,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά                  :   637,00 €

                                                     Σύνολο: 11.170,00 €

Το τιμολόγιο που προτείνετε για την Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα είναι εξαμηνιαίο και θα εκδίδεται τριμηνιαίος λογαριασμός έναντι κατανάλωσης.

Αμέσως μετά ο κ. Νίκας παρουσίασε στο Σώμα το προτεινόμενο τιμολόγιο, που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ

(Εξάμηνο Τιμολόγιο)

Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ
    ΠΑΓΙΟ 40,00 €      
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-25 0,100      
    25-50 0,400      
    50-75 0,543      
    75-100 0,652      
    100-125 0,815      
    125-150 1,000      
    150+ 1,800      
Αφορά 9.426 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 1.300.000,00 €  
Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – Τ.Κ. ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ
    ΠΑΓΙΟ 30,00 €      
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-50 0,100      
    50-100 0,260      
    100-200 0,320      
    200-300 0,500      
    300+ 0,800      
Αφορά 1.372 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 200.000,00 €  
   
                 
Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ
    ΠΑΓΙΟ 30,00 €      
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-50 0,100      
    50-200 0,130      
    200+ 0,220      
Αφορά 1.234 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 180.000,00 €  
                 
Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ
    ΠΑΓΙΟ 30,00 €      
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-50 0,100      
    50-100 0,260      
    100-150 0,320      
    150+ 0,650      
Αφορά 229 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 50.000,00 €  
                 
Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ – Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
    Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΠΑΓΙΟ 18,00€      
         
   

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΡΙΝΟ – ΠΑΓΙΟ

18,00 €

     
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-50 0,100      
    50-100 0,120      
    100+ 0,190      
Αφορά 299 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 11.170,00 €  

Οι Τοπικές Κοινότητες που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας – Φενεού και συγκεκριμένα: Τοπική Κοινότητα Ασπρόκαμπου, Δροσοπηγής, Καισαρίου, Καλλιάνων, Καστανιάς, Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Λαύκας, Στυμφαλίας, Ψαρίου, Αρχαίας Φενεού, Γκούρας, Κάτω Ταρσού, Ματίου, Μεσινού, Μοσιάς, Πανοράματος, Στενού, Φενεού, γίνεται ομαδοποίηση βάσει της επάρκειας τους σε πηγαία νερά καθώς και σε πολύ χαμηλά λειτουργικά έξοδα για την υδροδότηση τους.

Στο τιμολόγιο που προτείνετε για τις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας – Φενεού θα εκδίδονται δύο λογαριασμοί, ο ένας εκ των δύο θα είναι πάγιο (πλην των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Ταρσού και Στυμφαλίας).

Τα έξοδα για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας – Φενεού αναλύονται ως εξής:

 • Προσωπικό                                                        :85.000,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές               : 75.000,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά                              : 10.000,00 €

                                                               Σύνολο : 170.000,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ

   (Ετήσιο Τιμολόγιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΕΝΕΟΥ – ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

(Πλην τοπικών κοινοτήτων Κάτω Ταρσού και Στυμφαλίας)

 
 
   

ΠΑΓΙΟ 20,00 € ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ και χρέωση

από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο (5 μήνες)

     
         
         
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-200* 0,00      
    200-225 0,07      
    225-250 0,15      
    250-275 0,25      
    275-300 0,50      
    300-325 1,00      
    325-350 1,30      
    350+ 2,10      
               

* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό

Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας, Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας – Τοπική Κοινότητα Κάτω Ταρσού Δημοτικής Ενότητας Φενεού  
 
 
    ΠΑΓΙΟ 5,00 € ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ      
         
         
         
             

Αφορά 3.900 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 170.000,00 €

Επίσης:

 • Η συντήρηση των υδρομέτρων να γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με χρέωση 2,040€ ανά εξάμηνο (όπου υπάρχουν αυτά).
 • Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 50% επί της αξίας της κατανάλωσης   του νερού, όπου υπάρχει αποχέτευση και   χρεώνεται ανεξαρτήτως σύνδεσης του ακινήτου ένα εξάμηνο μετά την σχετική άδεια σύνδεσης των ακινήτων από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Λοιπές χρεώσεις:

 • Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 150,00 €
 • (Με την έκδοση κάθε νέας άδειας ύδρευσης θα απαιτείται και το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)
 • Επανασύνδεση από προσωρινή διακοπή 42,00 €
 • Εγγύηση επαναφοράς οδοστρώματος και σωστής εκτέλεσης εργασιών 250,00€
 • Επανασύνδεση ύδατος 21,00 €
 • Επανατοποθέτηση μετρητή από διακοπή λόγω οφειλών 42,00 €

Επιπλέον:

 • Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι τρίτεκνες οικογένειες και οι οικογένειες που έχουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια.
 • Όλα τα σχολικά ιδρύματα του Δήμου Σικυωνίων θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού.
 • Να μην γίνεται χρέωση του τέλους χρήσης αποχέτευσης στις κοινόχρηστες παροχές ύδρευσης, με τον όρο να μην ξεπερνούν σε κατανάλωση τα 25 κυβικά το εξάμηνο, διότι μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτή δεν δικαιολογεί κοινόχρηστη χρήση. Στις περιπτώσεις εκείνες δε, που η κατανάλωση υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμηνο θα χρεώνεται κανονικά το τέλος χρήσης αποχέτευσης εξ’ ολοκλήρου, από το πρώτο κυβικό.
 • Σε Δημόσια και Δημοτικά κτίρια να μην χρεώνονται τόκοι υπερημερίας.
 • Σε όλες τις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο Νόμος.
 • Το αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης να ισχύει από το Α΄ Εξάμηνο 2017.

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, συμφώνησε με την εισήγηση του Δ/ντή και πρότεινε την ψήφιση του τιμολογίου με το οποίο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο τιμολόγιο του νερού, γεγονός που θα επιφέρει οικονομική ανακούφιση στους δημότες μας εν μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας.

Τελειώνοντας πρόσθεσε ότι η έκδοση των λογαριασμών στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα συνεχίσει να γίνεται ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις θα γίνονται δύο (2) φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο. Θα εκδίδονται δηλαδή τέσσερις (4) τριμηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ενδιάμεσοι θα είναι έναντι κατανάλωσης, λογαριασμοί που θα ανέρχονται στα 3/4 του πάγιου τέλους που επιβάλλεται στο Κιάτο και στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα. Στις δημοτικές ενότητες Φενεού και Στυμφαλίας (πλην των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Ταρσού και Στυμφαλίας) θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η Τοπική Κοινότητα Κάτω Ταρσού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού και η Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας της Δημοτική Ενότητας Στυμφαλίας να πληρώνουν πάγιο 5,00 € ετησίως χωρίς καταμέτρηση.

   Τελειώνοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 • Από το Α’ εξάμηνο του έτους 2017 η έκδοση των λογαριασμών για την Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα συνεχίσει να γίνεται ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις θα γίνονται δύο (2) φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο. Θα εκδίδονται δηλαδή τέσσερις (4) τριμηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ενδιάμεσοι θα είναι έναντι κατανάλωσης, λογαριασμοί που θα ανέρχονται στα 3/4 του πάγιου τέλους που επιβάλλεται στο Κιάτο και στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα.
 • Από το έτος 2017 θα εκδίδονται λογαριασμοί και για τις Δημοτικές Ενότητες Φενεού – Στυμφαλίας σύμφωνα με το τιμολόγιο. Θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η Τοπική Κοινότητα Κάτω Ταρσού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού και η Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας της Δημοτική Ενότητας Στυμφαλίας να πληρώνουν πάγιο 5,00 € ετησίως χωρίς καταμέτρηση.
 • Από το Α’ Εξάμηνο του έτους 2017 να αναπροσαρμοστεί το τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων και να ισχύσουν οι κάτωθι τιμές:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ (Εξάμηνο Τιμολόγιο)

Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ
    ΠΑΓΙΟ 40,00 €      
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-25 0,100      
    25-50 0,400      
    50-75 0,543      
    75-100 0,652      
    100-125 0,815      
    125-150 1,000      
    150+ 1,800      
                 
Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – Τ.Κ. ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ
    ΠΑΓΙΟ 30,00 €      
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-50 0,100      
    50-100 0,260      
    100-200 0,320      
    200-300 0,500      
    300+ 0,800      
                 
Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ
    ΠΑΓΙΟ 30,00 €      
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-50 0,100      
    50-200 0,130      
    200+ 0,220      
                 
Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ
    ΠΑΓΙΟ 30,00 €      
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-50 0,100      
    50-100 0,260      
    100-150 0,320      
    150+ 0,650      
                 
                 
Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ – Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
    Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΠΑΓΙΟ 18,00 €      
         
   

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΡΙΝΟ – ΠΑΓΙΟ

18,00 €

     
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-50 0,100      
    50-100 0,120      
    100+ 0,190      

Β)ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ

   (Ετήσιο Τιμολόγιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΕΝΕΟΥ – ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

(Πλην τοπικών κοινοτήτων Κάτω Ταρσού και Στυμφαλίας)

 
 
   

ΠΑΓΙΟ 20,00 € ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ και χρέωση

από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο (5 μήνες)

     
         
         
         
    ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ      
    0-200* 0,00      
    200-225 0,07      
    225-250 0,15      
    250-275 0,25      
    275-300 0,50      
    300-325 1,00      
    325-350 1,30      
    350+ 2,10      
               

* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό

Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας, Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας –

Τοπική Κοινότητα Κάτω Ταρσού Δημοτικής Ενότητας Φενεού

 
 
 
    ΠΑΓΙΟ 5,00 € ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ      
             

Επίσης:

 • Η συντήρηση των υδρομέτρων να γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με χρέωση 2,040 € ανά εξάμηνο (όπου υπάρχουν αυτά).
 • Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 50% επί της αξίας της κατανάλωσης   του νερού, όπου υπάρχει αποχέτευση και   χρεώνεται –ανεξαρτήτως σύνδεσης του ακινήτου– ένα εξάμηνο μετά την σχετική άδεια σύνδεσης των ακινήτων από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Λοιπές χρεώσεις:

 • Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 150,00 €
 • (Με την έκδοση κάθε νέας άδειας ύδρευσης θα απαιτείται και το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)
 • Επανασύνδεση από προσωρινή διακοπή 42,00 €
 • Εγγύηση επαναφοράς οδοστρώματος και σωστής εκτέλεσης εργασιών 250,00€
 • Επανασύνδεση ύδατος 21,00 €
 • Επανατοποθέτηση μετρητή από διακοπή λόγω οφειλών 42,00 €

Επιπλέον:

 • Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι τρίτεκνες οικογένειες και οι οικογένειες που έχουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια.
 • Όλα τα σχολικά ιδρύματα του Δήμου Σικυωνίων θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού.
 • Να μην γίνεται χρέωση του τέλους χρήσης αποχέτευσης στις κοινόχρηστες παροχές ύδρευσης, με τον όρο να μην ξεπερνούν σε κατανάλωση τα 25 κυβικά το εξάμηνο, διότι μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτή δεν δικαιολογεί κοινόχρηστη χρήση. Στις περιπτώσεις εκείνες δε, που η κατανάλωση υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμηνο θα χρεώνεται κανονικά το τέλος χρήσης αποχέτευσης εξ’ ολοκλήρου, από το πρώτο κυβικό.
 • Σε Δημόσια και Δημοτικά κτίρια να μην χρεώνονται τόκοι υπερημερίας.
 • Σε όλες τις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο Νόμος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2017.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Τα μέλη Ο Πρόεδρος
 1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. Ζάρκος Δημήτριος
 3. Μπόμπολας Ιωάννης
 4. Χριστοδούλου Παναγιώτης

Σταματόπουλος Σπυρίδων

Ακριβές Απόσπασμα

από το Πρακτικό

Κιάτο 23-06-2017

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Σπυρίδων

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 38/2017 (ΨΒ2ΜΟΕΚΠ-4ΗΕ) απόφαση ΔΕΥΑ Σικυωνίων
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων

Κουτρέτση Σ., Μπούρη Ε., & Φιακά Π.,

καθώς και του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Β., ο οποίος ψήφισε λευκό.

Ε γ κ ρ ί ν ε ι   την αριθ. 38/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθ. 11304/13-6-2017 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.» ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 228/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email