227/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/27 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

227/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός με ΡΗΓΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ

μετά από -γνωμοδότηση-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9303/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την με αρ. πρωτ. 7867/30-05-2022 αίτηση του ενδιαφερομένου με την οποία ζητά να αποζημιωθεί από το Δήμο Σικυωνίων για τις φθορές που υπέστη το όχημά του, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην ΕΟ Κιάτου-Μουλκίου .

2] το αρ. πρωτ. 2501/3/139-α/26-05-022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμ. Σικυωνίων.

3] την από 22/06/2022 σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 214/2022 απόφασης ΟΕ, σύμφωνα με την οποία  αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα το μέγεθος της ζημίας (340,00€) και κρίνεται δυνατή η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Αποδέχεται το αίτημα του ΡΗΓΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ για την αποζημίωση του, μετά και την σχετική -γνωμοδότηση- δικηγόρου.

Β. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς των 340,00€ με τον αιτούντα,  ως αποζημίωση για τη φθορά που προκλήθηκε στο όχημά του,  λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.6.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email