227/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

27ης/31.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 227/2021   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής

«καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων,

οχημάτων του Δήμου Σικυωνίω» δυνάμει της 145/2021 απόφασης ΟΕ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 31η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10419/27.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1.            1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος 1.  

Ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 30/08/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του υπολόγου που ακολουθεί,

Με την αρίθμ. 145/07-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους  Κ.Α. 02.10.6331.001, 02.20.6331.001, 02.30.6331.001, 02.70.6331.001, το αριθμ. 177/2021 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 775,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΙ 5497, ΚΗΙ 5519, ΚΗΥ 2216, ΚΗΗ 2925, ΚΗΙ5476, ΚΗΗ 2938, ΚΗΗ 2939, ΚΗΥ 5116, ΚΗΥ 5109, ΚΗΥ 5128, ΚΗΥ 2211, ΚΗΗ 5460, ΚΗΗ2936 με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 07-09-2021.

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

1) Για το ΚΗΥ 5116 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το αριθμ.  1414/18-06-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

2) Για το ΚΗΥ 5128 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα  με το αριθμ. 1415/18-06-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

3) Για το ΚΗΙ 5497 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 1489/08-07-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

4) Για το ΚΗΥ 5109 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 1492/08-07- 2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

5) Για το ΚΗΗ 2925 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 1572/28-07-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

6) Για το ΚΗΙ 5519  δαπανήθηκε το ποσό των  59,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1585/29-07-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

7) Για το ΚΗΙ 5476  δαπανήθηκε το ποσό των  41,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1594/30-07-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

8) Για το ΚΗΥ 2211  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1593/30-07- 2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

9) Για το ΚΗΥ 2216  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1626/04-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

10) Για το ΚΗΗ 5460  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1646/11-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

11) Για το ΚΗΗ 2939  δαπανήθηκε το ποσό των  41,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1646/18-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

12) Για το ΚΗΗ 2938  δαπανήθηκε το ποσό των  41,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1679/19-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

13) Για το ΚΗΗ 2936  δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1698/24-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΛΟ=719,00 €

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 775,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 719,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 56,00 € (775,00-719,00=56,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ.  437A /2021  Γραμμάτιο Είσπραξης .

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   30 Αυγούστου 2021

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 145/2021 (9ΠΜΨΩ1Θ-4ΙΙ) απόφαση ΟΕ «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας  Νικολάου Τσήρου με αριθμ. 177/2021 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 775,00€ με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 07/09/2021, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

α/α Αρ. κυκλοφορίας οχήματος ποσό παραστατικό
1. ΚΗΥ 5116 41,00 € 1414/18-06-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2. ΚΗΥ 5128 66,00 € 1415/18-06-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
3. ΚΗΙ 5497 66,00 € 1489/08-07-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
4. ΚΗΥ 5109 34,00 € 1492/08-07- 2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
5. ΚΗΗ 2925 66,00 € 1572/28-07-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
6. ΚΗΙ 5519 59,00 € 1585/29-07-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
7. ΚΗΙ 5476 41,00 € 1594/30-07-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
8. ΚΗΥ 2211 66,00 € 1593/30-07- 2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
9. ΚΗΥ 2216 66,00 € 1626/04-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
10. ΚΗΗ 5460 66,00 € 1646/11-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
11. ΚΗΗ 2939 41,00 € 1646/18-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
12. ΚΗΗ 2938 41,00 € 1679/19-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
13. ΚΗΗ 2936 66,00 € 1698/24-08-2021 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
    719,00€ μερικό σύνολο
14.   56,00 € 437A/2021  Γραμμάτιο Είσπραξης
    775,00€ σύνολο

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email