227/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 227/2021

Περίληψη:  Αποδοχή Προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας  περιόδου 2021 -2022 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18743/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  7ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Αποδοχή Προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας  περιόδου 2021 -2022 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας & Πολιτισμού η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                   Κιάτο 25 Νοεμβρίου 2021

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                     Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                 

Παιδείας & Πολιτισμού                                                                                       ΠΡΟΣ

 1. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

 

 

                                                                                           ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2021 – 2022 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Σχετ.:   1. Η αριθμ. 86/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΥΓΥΩ1Θ-ΨΕ8).

 1. 2. Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ551884/15.11.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5351/τΒ/ 18-11-2021).
 2. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ569932/24-11-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού.

 1. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/7-2-2020 Απόφαση Υπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 461/τΒ/14-02-2020) περί Έγκρισης Οργανωτικού

Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για  Όλους.

 

Με την αριθμ. 86/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022 και ορίστηκε η υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου κα Γκαβάγια Γεωργία ως αρμόδια για την επιμέλεια, σύνταξη και υποβολή του σχετικού φακέλου.

Κατόπιν όλων των απαραίτητων ενεργειών, το αίτημα του Δήμου μας εγκρίθηκε και για την τρέχουσα χρονιά (8η συνεχή χρονιά).

Με το (3) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού πιστοποιήθηκε ο Δήμος μας ως φορέας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και για το 2021-2022. Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι «Παιδί και Αθλητισμός» (3 τμήματα) και «Άσκηση Ενηλίκων» (3 τμήματα).

Με την (2) σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη απόφασης σχετικά με:

 • Την έγκριση υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2021-2022.
 • Την προκήρυξη της μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρ. 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (4 σχετ.), διάρκειας έως 8 μηνών.

Η Δ/νση Οικονομικών και το Τμ. Δημοτικής Κατάστασης παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

                                                                                                            

                                                                                                                        Η Αν. Προϊσταμένη                                                                                                                                                                                                                               Τμ. Κοιν. Προστασίας,                                                                                                                                                                                                                     Παιδείας & Πολιτισμού

                                                                                                                     Γεωργία Γκαβάγια                                                                             

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το  Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Νανόπουλος ανέφερε τα παρακάτω:

….. Προτείνω την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και μισθολόγιο  και όχι με σύμβαση  οκτώ μηνών , επίσης,  να μην υπάρχει ανταποδοτικό τέλος για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού  Συμβούλου κ.κ. : Μ. Λέγγα,  Β. Νανόπουλου, και Ε. Χουσελάς  (οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του Β. Νανόπουλου) .

 

 Α.  Α π ο δ έ χ ε τ α ι,   την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2021-2022 .

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την προκήρυξη μιας (1) θέσης  ειδικότητας Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  ανταποδοτικού χαρακτήρα, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Οργανωτικού

πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους)  διάρκειας οκτώ(8) μηνών,  για την υλοποίηση τoυ εν λόγω προγράμματος.

Γ.  Ο ρ ί ζ ε ι, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο υπεύθυνο του προγράμματος και  πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής,  (με δυο (2) υπαλλήλους που  θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου),  έργο της οποίας θα είναι η τήρηση της διαδικασίας και η κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 227/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

 

Print Friendly, PDF & Email