227/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/06.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 227/2019   Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 6η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13177/31.10.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων».

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/22.10.2019 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 22/10/2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 9596/13.08.2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005433944 2019-08-13

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Σχετ:       (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9695/13.09.2018 διακήρυξη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 170/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης Της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 193/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 65Π7Ω1Θ-ΥΝΣ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 12031/07-10-2019 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

(7) Η υπ’ αριθμ. 12383/15.10.2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα την 22α Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης  
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]  
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 12351/06.09.2019 (01/01)

(ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

311455/09.09.2019 (01/01)

(ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ)

311585/09.09.2019

(ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 67073197/23.07.19 &

67341719/20.09.2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 271547/29.05.2019

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 113/25.06.2019 & 8488/23.05.2019

(ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 222492/06.05.2019 Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
218783/02.05.2019
218777/02.05.2019
307724/18.06.2019
222540/06.05.2019
222567/06.05.2019
335997/01.07.2019
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6305/10.09.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6304/10.09.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
Μη θέση σε εκκαθάριση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6306/10.09.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 6356/12.09.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 15819/33187/01.07.2019

(ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

Τ.Ε.Ε.
15819/128210/01.07.2019

(ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

 
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.10.2019 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]  
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/447/03.03.-17

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 02/03/2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]  
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 881399.1276568/27.08.2019 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 14.10.2019

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 14.10.2019

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.10.2019

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 47,41 %.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Καλοθής Μενέλαος

ΠΕ Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχ/κός

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Δημόπουλος Βασίλειος 2. Μαρία – Ραλλού Μπάρτζη
ΠΕ Γεωπονίας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
 • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την 23/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 24%) 74.400,00€  (CPV: 45261410-1)
 • την εγγεγραμμένη πίστωση ΚΑ 02.30.7326.001 ποσού 400,00€ με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» προερχόμενη από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ = 15.598,27€ + από ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ = 58.801,73€ του Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους .
 • το 19REQ005376498 2019-08-01 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 386/9201/01.08.2019 (ΩΥΕΙΩ1Θ-ΓΣΨ) (19REQ005381913 2019-08-01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 170/2019 (ΩΡΖΒΩ1Θ-ΝΙΞ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 9596/13.08.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005433944 2019-08-13,
 • την 9599/13.08.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005433670 2019-08-13,
 • την 9600/13.08.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:6Θ9ΩΩ1Θ-Α9Λ
 • τo 1ο/05.09.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 193/2019 (65Π7Ω1Θ-ΥΝΣ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 193/2019 απόφασης ΟΕ,
 • την 12031/07.10.2019 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 12383/15.10.2019 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • το 2ο/22.10.2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει το 2ο/22.10.2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων», σύμφωνα με την 23/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 24%) 74.400,00€                 (CPV: 45261410-1).

 

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα  «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΦΜ: 999170911) με μέση έκπτωση 47,41%.

 

3.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.11.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email