227/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ς /17.07.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 227/2019

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. φενεού του Δήμου Σικυωνίων»    της αρ. 22/2017 μελέτης της Τ.Υ.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 μ.μ συνήλθε, (μετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις τις αριθ. 7992/5-7-2019 και 8261/11-7-2019)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ η  συνεδρίαση  με αριθμ. πρωτ. 8458/16-7-2019  έγγραφη 3η συνεχής  πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  12 μέλη  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96  παρ. 3 του Ν. 3463/2006)   δηλαδή:

 

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Μπακόλιας Παναγιώτης 11 Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Σπανός Κωνσταντίνος 3. Ραυτόπουλος Γεώργιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Γεώργας Χρήστος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Κελλάρη Ιωάννα 12. Πανάγου Αθανάσιος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14.  Χρυσικός Παύλος 15 Κουκουμέλης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Γ. Ρουμπέκας  κατά την συζήτηση του 23ου θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

24ο  Θέμα

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 24ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. φενεού του Δήμου Σικυωνίων»    της αρ. 22/2017 μελέτης της Τ.Υ.,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιος Λεονάρδου  εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25-6-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία  ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 25-6-2019
Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΘΕΜΑ:Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου.

 

ΣΧΕΤ: Αίτηση με αριθ. πρωτ. 7173/18-6-2019 της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ  αναδόχου του έργου:«Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού, της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων»

                            

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού , της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων »

 

Έχοντας υπόψη τα στοιχεία του έργου :

Μελέτη:  22/ 2017 της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ. 5105/21-5-2018

Προθεσμία περαίωσης έργου: εννέα (9) μήνες δηλ. έως 21-02-2019, με 1η παράταση εως 30-6-2019 με την υπ΄αριθ. 54/2019 ΑΔΣ

Πηγή χρηματοδότησης:Κ.Α. 02.64.7333.002 από Π.Δ.Ε. ( ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ571)

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 700.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 283.427,97 ΕΥΡΩ (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. )

Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός (463/2017 Απόφαση Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέπουσα του έργου:  Γ.Μαστέλλου

 

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού , της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την 22/2017 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου έως την 30-09-2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΤΕ  .

 

Ο   Διευθυντής Τ.Υ. & Πολ/μίας

Β. Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Με  βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • την 22/2017 μελέτη του έργου,
  • την από 25/06/2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. πρωτ. 7173/18-6-2019 αίτηση του αναδόχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «Συντήρηση και αποκατάσταση του Οδικού Δικτύου της Τ.Κ. Μεσινού της Τ.Κ. Μοσιάς και της Τ.Κ. Πανοράματος της Δ.Ε. φενεού του Δήμου Σικυωνίων»    της αρ. 22/2017 μελέτης της Τ.Υ.,  έως την 30.09.2019  και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 227/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18.07.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email