227/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29ο/06-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για διόρθωση τίτλου για την Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών και επαύξηση πίστωσης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6675/02-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για διόρθωση τίτλου για την Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών και επαύξηση πίστωσης»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 02.07.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών -{Περίοδος Χρήσης από 29/7/2018 έως και 29/7/2019} {Νέος ΚΑΕ} εγγράψαμε πίστωση ποσού 20.000,00€ στον Κ.Α. 02.10.6265.008.

Κατά το έτος 2017 με την αρίθμ. 160 και με αριθμό πρωτ. 12188/26-07-2017 (ΚΗΔΜΗΣ: 17AWRD001755510 2017-07-26) & (ΑΔΑ: ΨΠΦΜΩ1Θ-ΡΙ6) Απόφαση Δημάρχου, ανατέθηκε η Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, εκτυπωτών και FAX για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με αριθμό πρωτ. 12414/28-07-20177 (ΚΗΔΜΗΣ: 17SYMV001771796 2017-07-28), ήτοι από 04/08/2017 έως και 03/08/2018} αντί ποσού 19.998,72 €.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού (διόρθωση τίτλου και επαύξηση πίστωσης), για την Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών για ένα χρόνο από την υπογραφή της νέας σύμβασης, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Α. Διόρθωση τίτλου Κ.Α. 02.10.6265.008

         Από «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών -{Περίοδος Χρήσης από 29/7/2018 έως και 29/7/2019} {Νέος ΚΑΕ}»

         Σε «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών».

Β. Επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 02.10.6265.008

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6265.012 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Νέος ΚΑΕ}», ποσού 12.000,00 €, μεταφέρει στο αποθεματικό για ενίσχυσή του, πίστωση ποσού 1.137,60 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.862,40 €.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6266.004 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) {Νέος ΚΑΕ}», ποσού 18.000,00 € , μεταφέρει στο αποθεματικό για ενίσχυσή του, πίστωση ποσού 2.016,40 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.983,60 €.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων τα ποσά των 1.137,60€ και 2.016,40€ , ήτοι σύνολο 3.154,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6265.008 με τίτλο, μετά την διόρθωση, «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών», πίστωση ποσού 3.154,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.00,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.154,00 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 2 Ιουλίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

i) Διόρθωση τίτλου του Κ.Α. 02.10.6265.008
Από «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών -{Περίοδος Χρήσης από 29/7/2018 έως και 29/7/2019} {Νέος ΚΑΕ}»   Σε «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών»
ii) Επαύξηση πίστωσης του Κ.Α. 02.10.6265.008
1α

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6265.012 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ {Νέος ΚΑΕ}» ποσού 12.000,00 €, μεταφέρει στο αποθεματικό για ενίσχυσή του, πίστωση ποσού 1.137,60 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.862,40 €

Μεταφέρει

μέσω
αποθεματικού

πίστωση ποσού

3.154,00 €

1. Στον Κ.Α. 02.10.6265.008 με τίτλο, μετά την διόρθωση, «Τεχνική υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών», πίστωση ποσού 3.154,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 20.00,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.154,00 €
1β Από την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6266.004 με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) {Νέος ΚΑΕ}» ποσού 18.000,00 €, μεταφέρει στο αποθεματικό για ενίσχυσή του, πίστωση ποσού 2.016,40 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.983,60 €

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-07-2018

Print Friendly, PDF & Email