226/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/06.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 226/2019   Θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 6η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13177/31.10.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου

«Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Σικυωνίων».

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/16.10.2019 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 16/10/2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 9601/13.08.2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005437810 2019-08-14

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 84249

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 54.451,61€ (πλέόν Φ.Π.Α. 24%).

 

Στο Κιάτο σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, οι πιο κάτω:

 1. Ιωάννα Μυττά, ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Νεμέας, τακτικό μέλος και
 2. Ιωάννης Γεώργας, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (αριθμ. 169/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης και σύναψης σύμβασης), έχοντας υπόψη την 9601/13.08.2019 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη:

 

(1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9601/13.08.2019 διακήρυξη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

(4) Το από 07.10.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσκλήθηκαν για την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 169/2019 Α.Ο.Ε. βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

(6) Η υπ’ αριθμ. 186/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΙΛΩ1Θ-2ΔΞ)

(7) Το υπ’ αριθμ. 11615/30-09-2019 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

(8) Την από 03.10.2019 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην Αναθέτουσα Αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την από 04/10/2019 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δ. Σικυωνίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε τον αριθμό πρωτοκόλλου 11930/04.10.2019 (εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων).

(9) Το από 16.10.2009 και ώρα 9.00 π.μ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τακτικού μέλους Χριστίνας Κυριαζή, ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού, υπαλλήλου του Δ. Κορινθίων, με το οποίο δήλωσε κώλυμα προσέλευσης.

 

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 29265/16.09.2019 (03/03)

(ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 67121801/30.07.19 (ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

67121717/30.07.19 (ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ. ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ – ΒΑΣ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΚΤΕ)

67397259/30.09.19 (ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

67397360/30.09.19 (ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣ. ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ – ΒΑΣ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΚΤΕ)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1309/10.05.2019 (ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

2740/23.09.2019 (ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Β. ΤΡΙΓΚΑΣ – ΒΑΣ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΚΤΕ)

861/28.03.2019 (ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Β. ΤΡΙΓΚΑΣ – ΒΑΣ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΚΤΕ)

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 870/10.07.2019

(ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

827/02.07.2019 (ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

828/02.07.2019 (ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ)

Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 153630/28.03.2019 Ε.Φ.Κ.Α.
492235/23.09.2019
149/11.04.2019
492263/23.09.2019
233086/09.05.2019
216421/02.05.2019
217625/02.05.2019
233112/10.05.2019
286929/05.06.2019
291269/07.06.2019
314927/20.06.2019
168/07.06.2019
375726/18.07.2019
409789/02.08.2019
409802/02.08.2019
409808/02.08.2019
321/05.09.2019
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2541/16.09.219 Πρωτοδικείο ΠΑΤΡΑΣ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 781/16.09.2019 Πρωτοδικείο ΠΑΤΡΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2542/16.09.2019 Πρωτοδικείο ΠΑΤΡΩΝ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2542/16.09.2019 Πρωτοδικείο ΠΑΤΡΩΝ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1535/134603/02.07.2019

(ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ)

Τ.Ε.Ε.
98/30.09.2019(ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
99/30.09.2019

(ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.03.2019 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/20546/27.09.16

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 26/09/2019) & 10750/05.09.2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 10.03.2019 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 10.03.2019 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.03.2019 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», με μέση έκπτωση 26,01 %.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μυττά Ιωάννα

ΠΕ Αγρονόμος

Τοπογράφος Μηχ/κός

 

Το Μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Γεώργας Ιωάννης

ΠΕ Γεωπονίας

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
 • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την 22/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου «Διαμόρφωση Χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων» συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 24%) 70.000,00€  (CPV: 45112723-9)
 • την 159/2019 (6ΥΥ8Ω1Θ-1ΨΧ) απόφαση ΟΕ «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους»
 • την 233/2019 (6ΙΦ8Ω1Θ-9ΑΦ) απόφαση ΔΣ, η οποία εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση.
 • την 169197/9.8.2019 (ΩΧ2ΨΟΡ1Φ-23Ε) απόφαση του Συντονιστή της οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκησης, η οποία νομιμοποιεί την ανωτέρω απόφαση.
 • την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 02.30.7326.001 ποσού 000,00€ με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων» προερχόμενη από ιδίους πόρους, προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
 • το 19REQ005334301 2019-07-24 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 380/8930/26.07.2019 (ΩΛ5ΤΩ1Θ-9ΓΔ) (19REQ005351381 2019-07-26) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 169/2019 (6ΣΧ7Ω1Θ-4Η1) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 9601/13.08.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005437810 2019-08-14,
 • την 9602/13.08.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005437733 2019-08-14,
 • την 9603/13.08.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:ΩΒ0ΓΩ1Θ-17Σ
 • τo 1ο/06.09.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 186/2019 (ΩΩΙΛΩ1Θ-2ΔΞ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 186/2019 απόφασης ΟΕ,
 • την 11615/30.09.2019 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 11930/04.10.2019 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • το 2ο/16.10.2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει το 2ο/16.10.2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την 22/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 24%) 70.000,00€  (CPV: 45112723-9).

 

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα  «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» (ΑΦΜ: 025513878) με μέση έκπτωση 26,01%.

 

3.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.11.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email