226/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29ο/06-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6675/02-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  την Α.Ο.Ε. 218 / 2018 (ΑΔΑ:6Χ0ΤΩ1Θ-3ΟΥ) περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,

ü  την Α.Δ.Σ. 270 / 2018 (ΑΔΑ:6ΘΠΩΩ1Θ-ΘΗ0)περί έγκρισης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,

ü  την Α.Ο.Ε. 225 / 2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τον Α.Μ. 1 / 2018 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,

ü  τον Α.Μ. 13 / 2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

ü  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Τον Α.Μ. 1/2018 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «Τεχνικός Ασφαλείας» συνολικού ποσού #10.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 281/2018.
 2. Τον Α.Μ. 13/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων» συνολικού ποσού #620,00# € σε βάρος του του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 282/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα παραπάνω εκτεθέντα καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

ü  την Α.Ο.Ε. 218 / 2018 (ΑΔΑ:6Χ0ΤΩ1Θ-3ΟΥ) περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,

ü  την Α.Δ.Σ. 270 / 2018 (ΑΔΑ:6ΘΠΩΩ1Θ-ΘΗ0)περί έγκρισης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,

ü  την Α.Ο.Ε. 225 / 2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τον Α.Μ. 1 / 2018 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,

ü  τον Α.Μ. 13 / 2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

ü  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6117.008 Τεχνικός Ασφαλείας 281 / 18 10.000,00 €
συνολο α: 10.000,00 €
Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.70.6662.002 Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων 282 / 18 620,00 €
συνολο Β: 620,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Α+β: 10.620,00 €
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους δέκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και μηδέν Λεπτών #10.620,00# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 281 - 282 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-07-2018+

Print Friendly, PDF & Email