225/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

27ης/31.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 225/2021   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 31η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10419/27.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1.            1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος 1.  

Ο Aντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 26.08.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί:

 

ΣΧΕΤ:   1) H υπ’ αριθμ. 8699/27-07-2021 αίτηση της GEOGENESIS Α.Ε. αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ»

 • H υπ’ αριθμ. 9240/05-08-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχ.. Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του εν λόγω έργου προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
 • H υπ’ αριθμ. 3124/12-08-2021 απόφαση Προέγκρισης 14ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 11ης Παράτασης Εργασιών) για το 1ο υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

                   

Σε συνέχεια  των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ» με στοιχεία:

 

Μελέτη:  50 / 2011 (2η Επικαιροποίηση 02/04/2013) της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  21170 / 01-12-2015

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:  Εννέα  (9) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης: 01/09/2016

Διακοπή Εργασιών : 19-04-2016 ( 5177/ 20-04-16) Απόφαση Τ.Υ.

Επανέναρξη Εργασιών  09-02-2017 (1791/09-02-17) Υποβολή επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος του έργου.

Νέα προθεσμία περαίωσης έργου: Τέσσερις μήνες και δώδεκα ημέρες που υπολείπονταν από την αρχική προθεσμία περαίωσης, αρχής γεννωμένης από την ημερομηνία επανέναρξης εργασιών, ήτοι έως την  23η -06-2017.

 

1η Παράταση εργασιών: 23η -12-2017 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 260/03-07-2017)

2η Παράταση εργασιών: 23η -06-2018 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 497/ 14-12-2017)

3η Παράταση εργασιών: 23η -11-2018 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 200/ 12-06-2018)

4η Παράταση εργασιών: 30η -05-2019 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 429/ 21-11-2018)

5η Παράταση εργασιών: 30η -10-2019 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 193/ 11-06-2019)

6η Παράταση εργασιών: 31η -03-2020 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 354/ 27-11-2019)

7η Παράταση εργασιών: 31η -08-2020 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 78/ 06-04-2020)

8η Παράταση εργασιών: 31η -12-2020 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 189/01-09-2020)

9η Παράταση εργασιών: 30η -06-2021 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 310/23-12-2020)

10η Παράταση εργασιών: 31η -08-2021 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 142/04-08-2021)

 

Πηγή χρηματοδότησης:  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Κωδικός προϋπολογισμούΣ.Α. Ε282/8

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 516.260,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 468.932,57 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Δημοπρασία  (185/2013 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου:  Τ.Χασιώτης, Μ. Μαθιόπουλος

 

Εισηγούμαστε:

Tην παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ», με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 29-11-2021, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 14ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (11ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (3. σχετικό).

Κιάτο 26/08/2021

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Tην παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ»,  με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 29-11-2021, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 14ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (11ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»                     (3. σχετικό).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email