224/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

27ης/31.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 224/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 1386/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π.

αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”»  .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 31η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10419/27.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες: 1.            1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος 1.  

Ο Aντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την  υπ’ αριθμ. 1386/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» σύμφωνα με την οποία δέχεται την προσφυγή (1351/08.07.2021) της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» απορρίπτει την παρέμβαση της «GEOGENESIS A.E.» και ακυρώνει την 162/021 προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • Την με Α.Π.: 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ: 60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», καθώς και τις Τροποποιήσεις της : 1η Τροποποίηση – Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ), 2η Τροποποίηση – Α.Π.: 2294/28.07.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΕΜ7Λ151Τ) και 3η Τροποποίηση – Α.Π.: 2967/28.09.2020 (ΑΔΑ:Ω7ΚΜ7Λ1-ΨΩΤ).
 • Την υπ’ αριθμ. 342/2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΑΩ1Θ-ΠΚΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Περιφέρειας Πελοποννήσου» περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020, σε συνέχεια της οποίας ο Δήμος υπέβαλε την με Α.Π.: 12355/27.11.2020  Αίτηση Στήριξης στο εν λόγω Πρόγραμμα.
 • την με Α.Π.: 95333/07.04.2021 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης των κάτωθι Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 11.849.179,65€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ):
 • Την 82/2021 (6ΘΑ0Ω1Θ-ΗΕ1) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2021»,
 • Την 44/2021 (Ψ8ΗΝΩ1Θ-60Ν) απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 69426/29.04.2021 (6Α00ΟΡ1Φ-1ΓΚ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 16/2020 μελέτη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» (CPV:45232120-9) συνολικού π/υ 2.079.970,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.63.7341.008 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «{Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση [Μπρίμιζα] στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων} με  Κωδικό   ΟΠΣ 0022110879» ποσού 2.079.970,00€  προερχόμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1.
 • το 21REQ008633551 2021-05-20 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 266/4916/20.05.2021 (6ΧΕΦΩ1Θ-ΘΥ7)(21REQ008638138 2021-05-20) ΑΑΥ,
 • Την 146684/21.05.2021 (ΨΜΑ27Λ1-6ΟΤ) απόφαση προέγκριση διακήρυξης της οικείας ΕΥΔ ΕΠ
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • Την 123/2021 (933ΠΩ1Θ-ΛΒ7) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»
 • την 5199/27.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008672707 2021-05-27,
 • την 5200/27.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008673049 2021-05-27,
 • την 5202/27.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΥΨΘΩ1Θ-6Ε3,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/22.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 162/2021 (6ΩΔΠΩ1Θ-6Β8) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίνει τω ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με δ.τ.  «GEOGENESIS A.E.» με μέση έκπτωση 28,57 %
 • την Α231/2021 απόφαση ΑΕΠΠ με την οποία απορρίπτει το αίτημα της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» περί αναστολής-προσωρινών μέτρων που σωρεύεται στην υπό κρίση προδικαστική προσφυγή (ΑΡ. ΓΑΚ 1351/08.07.2021).
 • την ως άνω 1386/2021 απόφαση ΑΕΠΠ με την οποία δέχεται την προσφυγή (1351/08.07.2021) της προσφεύγουσας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» απορρίπτει την παρέμβαση της «GEOGENESIS A.E.» και ακυρώνει την 162/021 προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Συμμορφώνεται στην υπ’ αριθμ. 1386/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» η οποία ακυρώνει την 162/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Β. Καλεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της ΑΕΠΠ, μετά και την ακύρωση της 162/2021 απόφαση ΟΕ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email