224/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                 Ως προς τις ώρες εργασίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29ο/06-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2018

 

Περίληψη: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας κου Βασιλείου Παπαθανασίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6675/02-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας κου Βασιλείου Παπαθανασίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. Το απο 51ΞΑ / 18.06.2018 Κλητήριο Θέσπισμα του Πταισματοδίκη Γ’ Τμήματος Πατρών,
 2. την από 27-06-2018 αναβολή της προκαταρκτικής εξέτασης,
 3. Tην υπ’ αριθμ. 211/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Η3ΠΩ1Θ-Ξ4Ψ), με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων η Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου, κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση καθώς και
 4. Την από 30.06.2018 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «… πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης του…».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 102 περί νομικής στήριξης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Ν. 4483/2017,
 • την από 30.06.2018 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου,
 • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισηςτου πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας κου Βασιλείου Παπαθανασίου, τη δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Σοφία Παπαδοπούλου, προκειμένου να παραστεί ενώπιον τουΠταισματοδίκη Γ’ Τμήματος Πατρών και να συντάξει υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων κατά την 17η-07-2018 ημέρα Τρίτη, οπότε και έχει ορισθεί ο ως άνω αναφερόμενος ν’ απολογηθεί για τα διαλαμβανόμενα στη σχηματισθείσα δικογραφία, σύμφωνα με το 51ΞΑ / 18.06.2018Κλητήριο Θέσπισμα. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση μετ’ αναβολής της προαναφερθείσας δικασίμου.

Β. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Για τις ανάγκες μελέτης των εγγράφων της δικογραφίας και συλλογής πληροφοριών κρίνεται πως θ’ απαιτηθούν 6 ώρες εργασίας.

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 40.000,00. Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός της αμοιβής και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-07-2018

Print Friendly, PDF & Email