224/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 224/2016

  Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ».  
 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης      
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
4 Θελερίτης Γεώργιος                                             16 Σπανός Κωνσταντίνος    
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος        
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος          
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ  
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος    
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ  
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ  
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                    
12 Ζάρκος Δημήτριος            
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική  
                       
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 18ο

Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 31/05/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχν. Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
  3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: Ιάκωβος Σπαθόπουλος Ε.Δ.Ε.

β)Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ( ΕΤΕΡΠΣ )

γ) Αριθμός Μελέτης: 94/2009

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 367.000,00€

ε) Ύψος δαπάνης:   106.269,92€ + ΦΠΑ 24.442,01€ = 130.711,63€

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 27.2.2015

ζ) Τελική επιμέτρηση:   06.4.2015

η) Επιβλέποντες: Τιμολέων Χασιώτης, Nικόλαος Στούκας

  1. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται εξαιρετικά επείγον δεδομένου ότι ο χρόνος συντήρησης του έργου έχει παρέλθει και απαιτείται η παραλαβή του.
  2. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 31/05/2016 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Ιωάννης Τσιοκάρας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ4) με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος της

     Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων, ως πρόεδρος

         β) Κωνσταντία Φίλη, Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ3) με Ε΄ βαθμό, υπάλληλος του

             Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 31/05/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 94/2009 μελέτη της Τ.Υ.,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Σ υ σ τ ή ν ε ι την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ», της αρ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ,αποτελούμενη από τους:

α] Τον τακτικό υπάλληλο Ιωάννη Τσοκάρα, Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό ΤΕ4, Προϊστάμενος του Τμήματος κινητού μηχ. Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων (ως πρόεδρο),

β] Την τακτική υπάλληλο, Φίλη Κωνσταντίνα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3 με Ε’ βαθμό του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Σικυωνίων, (ως μέλος) και

γ] Τον Λεονάρδο Αναστάσιο Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, [ως μέλος].

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 224/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email