223/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/27 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

223/2022

  6ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ο.

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9303/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 23/06/22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών  του Δήμου,

Έχοντας υπόψη:

 

 

Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,

 

Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»,  από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: MA.CΟN.STRUCTION A.E.
β) Χρηματοδότηση:  Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

γ) Αριθμός Μελέτης: 9/2016  της Τ. Υ. 

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 1.998.999,99 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

ε) Επιβλέποντες: Κων/να Φίλη, Μιχάλης Μαθιόπουλος

 

 

Την αριθ. 8945/16-06-2022 απόφαση διάλυσης της εργολαβίας, η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης Περαίωσης του έργου,

 

Την εγκ. 6 της Δ11 του ΥΥΠΟΜΕ (ΑΔΑ:ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο), «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)».

 

Την Υ.Α. ΥΔΜΗΛΔ αριθ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/04-11-2011 (Β΄2540) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

 

Το από 23-06-2022 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών & αναπληρωματικών μελών της Διεύθυνσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας  για την ανάδειξη της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου που προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:

 

Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 

(Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιοκάρας Ιωάννης, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) ΔΕΥΑΣ 1. Χρυσικός Βλάσιος, Μηχ. Μηχ/κός (ΤΕ4) ΔΕΥΑΣ
2.Χασιώτης Τιμολέων, Πολ. Μηχ/κός (ΠΕ3) 2.Κόλλια Γεωργία, Τοπ. Μηχ/κός (ΤΕ5)
3. Στούκας Νικόλαος, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) 3. Μαστοράκος Λεωνίδας, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΠΕ5)
Πρόεδρος ορίζεται ο Τσιοκάρας Ιωάννης με αναπληρωτή του τον Χρυσικό Βλάσιο.

 

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Τη σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ως εξής:

 

Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ο.

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιοκάρας Ιωάννης, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ 1.Χρυσικός Βλάσιος, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ
2. Χασιώτης Τιμολέων, Πολ. Μηχ/κός (ΠΕ3) 2.Κόλλια Γεωργία, Τοπ. Μηχ/κός (ΤΕ5)
3. Στούκας Νικόλαος, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) 3.Μαστοράκος Λεωνίδας, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΠΕ5)
 

Πρόεδρος ορίζεται ο Τσιοκάρας Ιωάννης με αναπληρωτή του τον Χρυσικό Βλάσιο.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» όπως αυτή παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας .

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.6.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email