223/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 223/2016

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη της Τ.Υ..  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                             16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη της Τ.Υ.του Δήμου,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25/05/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:     Εισήγηση περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:

                 «OΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ»

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 12/2015 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 68.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης:ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 66.371,56 € &

                                               ΣΑΤΑ 2012 1.628,44 €

Ανάθεση: Πρόχειρος Διαγωνισμός, (275/2015 Απόφαση Ο.Ε.)    

Ανάδοχος: ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.      

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ.: 20898/26-11-2015

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 26-05-2016

Ποσό συμφωνητικού: 49.756,08 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέπουσα έργου: Κων/να Φίλη,

2) Την αριθ. 7148/24-05-2016 αίτηση της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., Αναδόχου του έργου του θέματος και

3) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 26-08-2016, ως αιτείται και ο Ανάδοχος του έργου προκειμένου οι εργασίες να εκτελεστούν παράλληλα με το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ)» που αφορά στο ίδιο τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και το οποίο απαιτεί συντονισμό εργασιών με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω υπογειοποίησης δικτύου.

Η Επιβλέπουσα

Κων/να Φίλη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

. την από 25/05/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

. την αριθ. 12/2015 μελέτη της Τ.Υ.

. την αρ. πρωτ. 7148/24-05-2016 αίτηση του αναδόχου.

.την ισχύουσα Νομοθεσία και

.τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

   Ε γ κ ρ ί ν ε ι την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές, ημέρες ήτοι έως την 26-08-2016, ως αιτείται και ο Ανάδοχος του έργου προκειμένου οι εργασίες να εκτελεστούν παράλληλα με το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ)» που αφορά στο ίδιο τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και το οποίο απαιτεί συντονισμό εργασιών με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω υπογειοποίησης δικτύου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 223/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

223/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 223/2016

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη της Τ.Υ..  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                             16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη της Τ.Υ.του Δήμου,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25/05/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:     Εισήγηση περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:

                 «OΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ»

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 12/2015 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 68.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης:ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 66.371,56 € &

                                               ΣΑΤΑ 2012 1.628,44 €

Ανάθεση: Πρόχειρος Διαγωνισμός, (275/2015 Απόφαση Ο.Ε.)    

Ανάδοχος: ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.      

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ.: 20898/26-11-2015

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 26-05-2016

Ποσό συμφωνητικού: 49.756,08 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέπουσα έργου: Κων/να Φίλη,

2) Την αριθ. 7148/24-05-2016 αίτηση της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., Αναδόχου του έργου του θέματος και

3) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 26-08-2016, ως αιτείται και ο Ανάδοχος του έργου προκειμένου οι εργασίες να εκτελεστούν παράλληλα με το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ)» που αφορά στο ίδιο τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και το οποίο απαιτεί συντονισμό εργασιών με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω υπογειοποίησης δικτύου.

Η Επιβλέπουσα

Κων/να Φίλη

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

. την από 25/05/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας

. την αριθ. 12/2015 μελέτη της Τ.Υ.

. την αρ. πρωτ. 7148/24-05-2016 αίτηση του αναδόχου.

.την ισχύουσα Νομοθεσία και

.τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

   Ε γ κ ρ ί ν ε ι την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές, ημέρες ήτοι έως την 26-08-2016, ως αιτείται και ο Ανάδοχος του έργου προκειμένου οι εργασίες να εκτελεστούν παράλληλα με το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ)» που αφορά στο ίδιο τμήμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και το οποίο απαιτεί συντονισμό εργασιών με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω υπογειοποίησης δικτύου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 223/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email