222/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/27 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

222/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9303/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 23/06/22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 161, 170 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
  2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

               α) Ανάδοχος:  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

β) Χρηματοδότηση:74.400,00 € από ΚΑΠ 2018,19

γ) Αριθμός μελέτης: 23/2019

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%).

ε) Ύψος δαπάνης: 31.512,08€ + 7.562,89€ = 39.074,97€    

στ) Τελική επιμέτρηση: 14-10-2020

η) Επιβλέπων: ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ4

  1. Την αριθ.84/2022 Απόφαση Ο.Ε., «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
  2. Το από 30-3-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Ο  Αν. Προίστάμενος

Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ.  Μηχ/κός ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  της  αρ. 23/2019 μελέτης, ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 222/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.6.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email