222/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 222/2021

Περίληψη: Έγκριση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η   του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τρίτη  και ώρα 18:00  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (με  τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 18743/24-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4.  Σώκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9.  Φιακάς Παναγιώτης  10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Λέγγας Μάρκος
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Κατσιμπούλας Αντώνιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης  19. Παπαβασιλείου Νικόλαος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
21. Νανοπουλος Βασιλειος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2.  Ζάρκος Δημήτριος  3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Συριάνος Κων/νος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  2ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :  «Έγκριση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε»,

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κάλεσε τον  Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Γεώργιο Τσολάκο,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι ,

με την παρούσα απόφαση μας καλούμαστε να εγκρίνουμε το καταστατικό του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» το οποίο θα προκύψει από τη μετατροπή  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.) .

 

Ακολούθως , έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :

 1. Την αριθ. 2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.) περί μετατροπής της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.)» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

 1. Την αριθ. 315/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί μετατροπής της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.)» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

 1. Την αριθ. 197/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Νεμέας στη σύσταση «Αναπτυξιακού Οργανισμού»,

 

 1. Την αριθ. πρωτ. 58374/21-04-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί νομιμοποίησης των αριθ. 315/2020 σε ορθή επανάληψη Α.Δ.Σ. και αριθ. 197/2020 σε ορθή επανάληψη Α.Δ.Σ. των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας αντίστοιχα.

 

 1. Την αριθ. 61/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεμέας,

 

 1. Την αριθ. 126/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορισμός μελών του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του υπό μετατροπή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμων Σικυωνίων – Νεμέας Α.Ε.».

 

 1. Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 349/4.11.2020 Πράξης Σύστασης της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.»,
 2. Το καταστατικό το οποίο έχει ως ακολούθως :

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ –

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 – Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος

 1. Συνίσταται Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΕΜΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.».

 

 1. Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

 

 1. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 καθώς και αυτές του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύουν και από κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου, καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 2 – Έδρα

 1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Σικυώνος Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.
 2. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία διαχειρίσεως ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή να καταργήσει τυχόν υφιστάμενα. Τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας τους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση της ίδρυσής τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 3 – Διάρκεια

 1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχίζει δε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με την καταχώριση του εγκεκριμένου Καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) σύμφωνα με το νόμο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των είκοσι (20) ετών.
 2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία πριν τη λήξη της.

Άρθρο 4 – Σκοπός-Μέσα Επίτευξης

 1. Σκοπούς της Εταιρείας αποτελούν:
 • η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών,
 • η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης,
 • η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής,
 • η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ,
 • η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης,
 • η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και
 • η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.

Για την υλοποίηση των ως άνω σκοπών η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στα εξής:

 • Στην επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας αλλά και όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, φορέων ΟΤΑ, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας καθώς και των υπηρεσιών των ανωτέρω κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
 • Στην υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας, καθώς και στην προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής τους, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, καθώς και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας.
 • Στη βελτίωση του αστικού, περιαστικού, ημιαστικού και εξωαστικού περιβάλλοντος, στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ενεργό προώθηση δράσεων ενεργειακής αειφορίας και ανάπτυξης.
 • Στη βιώσιμη ανάπτυξη-υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – βιοενέργεια – κυκλική οικονομία.
 • Στη συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή στην εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 • Στη μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στους Δήμους Σικυωνίων και Νεμέας, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, στην ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας, στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη βελτίωση των υποδομών καθώς και στην ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
 • Στη διερεύνηση, μελέτη και συντονισμό διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς σκοπούς.
 • Στη δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Στην ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και στην προσέλκυση εγκατάστασης επιχειρήσεων φιλικών προς τον Πολίτη – Άνθρωπο, τη φύση και το περιβάλλον.
 • Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και τη δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.
 • Στην ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά́ και ερευνητικά́ ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλησης.
 • Στη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Στη σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.
 • Στην επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.
 • Στη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και στη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
 • Στην παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς.
 • Στη διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων.
 • Στην προμήθεια ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.
 • Στην διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α 179).
 • Στην παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
 • Στη διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Στην ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών.
 • Στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε..
 • Στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1228).
 • Στην προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της οικείας Περιφέρειας.
 • Στην αξιοποίηση με κάθε τρόπο τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.
 • Στην αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση χρήσης, αποδοχή παραχώρησης χρήσης και διαχείριση μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων.

 

Κάθε άλλος σκοπός ή δράση συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον συνάδει με τις διατάξεις του Ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη και το καταστατικό.

 1. Οι σκοποί και οι δράσεις της Εταιρείας μπορεί να υλοποιούνται και εκτός του γεωγραφικού χώρου των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό.
 2. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, κ.λπ. που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς.
 3. Ειδικότερα, επιτρέπεται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών των μετόχων της.
 4. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:α)τα έσοδα από το πραγματοποιούμενο έργο της, β)τις προσόδους από την περιουσία της, γ)δάνεια, δ)επιχορηγήσεις, στ)κληρονομιές κλπ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ –ΜΕΤΟΧΕΣ –

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ κ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες (600) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, έκαστης ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ.

 

2.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελεί ποσό εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€). Για την κάλυψη του ποσού αυτού ο Δήμος Σικυωνίων θα συμμετάσχει σε ποσοστό 80% και ο Δήμος Νεμέας σε ποσοστό 20% με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών μετρητοίς.

 

 1. Οι μέτοχοι διατηρούν πάντοτε κοινές ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές.

 

 1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

 

 1. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο αυτού, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

 

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

 

 1. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4-6 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.

 

 1. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

 

 1. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

 

 1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσης προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

 

 1. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή της εισφοράς του Ο.Τ.Α. στην Εταιρεία της ανωτέρω αποφάσεως προηγείται η εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας.

Άρθρο 6 – Μετοχές

 1. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές μη προνομιούχες, ονομαστικές και δεσμευμένες. Δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών.

Η δέσμευση εκτείνεται και στις μετοχές που θα εκδοθούν μεταγενέστερα λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

 1. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων και δεν υποχρεούται να εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

 

3.Η μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών ή οποιασδήποτε εξ αυτών επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ρητή ειδική έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία παρέχεται κατόπιν αιτήσεως του μετόχου που διαθέτει τις μετοχές του εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης και μόνον σε φορείς στους οποίους επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να καταστούν μέτοχοι αναπτυξιακού οργανισμού ΟΤΑ, με υπόδειξη από το Δ.Σ. του μετόχου που θα αποκτήσει τις μετοχές.

Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία οιαδήποτε μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη έναντι τόσο της Εταιρείας, όσο και των μετόχων, καθώς και έναντι παντός τρίτου ή αρχής.

 1. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

 1. Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση βάσει των διατάξεων του νόμου και του παρόντος.

 

 1. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο 7 –  Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την από μέρους εκάστου μετόχου αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς επίσης και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

 1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
 2. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την Εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας.

 

 1. Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη πέραν αυτής.

 

 1. Η Εταιρεία για κανέναν λόγο δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια στους μετόχους της ή να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της με αποδοχή σαν ενέχυρο των δικών της μετοχών.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

 

 1. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο νόμο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

 

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018,  η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ’ αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ’ εξαίρεση, η δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

 1. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 8 –  Δικαιώματα Μειοψηφίας

 1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
 2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα

 

με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

 1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η κατόπιν αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

 

 1. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

 

 1. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

 

 1. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

 

 1. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

 

 

 1. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

 

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

 

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 8, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

 

 1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

 

 1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 11 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9 –  Εκλογή και Θητεία Δ.Σ.

 1. Την Εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους, εκ των οποίων επτά (7) μέλη προέρχονται από το Δήμο Σικυωνίων και δύο (2) μέλη από το Δήμο Νεμέας. Η θητεία του ορίζεται αντίστοιχη αυτής της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

 

 1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλειπαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018.

 

 

 

 

Άρθρο 10 –  Κωλύματα – ασυμβίβαστα

 1. Δεν εκλέγονται ως μέλη στο Δ.Σ. α) όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα, β) όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και γ) όσοι έχουν στερηθεί από την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

 1. Τα περιστατικά και καταστάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αν επέλθουν μετά την εκλογή, επιφέρουν αυτόματη έκπτωση του συγκεκριμένου συμβούλου.
 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 3. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή, εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη Διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας.
 4. Επιτρέπεται σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. άλλων Αναπτυξιακών Οργανισμών Ο.Τ.Α. ή/και Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών Ο.Τ.Α., στο βαθμό που οι δραστηριότητες των Εταιρειών αυτών δεν είναι ανταγωνιστικές με την Εταιρεία.

Άρθρο 11 –  Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική  αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

 

 1. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε  άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και  ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της Εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσας,  ορίζοντας το  προς  τούτο  πληρεξούσιο  για  τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα,  προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας,  με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 51, 99-101 του Νόμου 4548/2018, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσι

 

κών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 51 και 99-101 του Νόμου 4548/2018, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε  ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό  εργατικό  προσωπικό της Εταιρείας και γενικά διοικεί και  διαχειρίζεται  την  εταιρική περιουσία, πλην της αγοράς και πώλησης της ακίνητης περιουσίας της, και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις  παραπάνω  διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

 

 1. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι  περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

 

 1. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς παγία εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 51, 86, 98-101 και 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κατά περίπτωση.
 2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

 

 1. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, να αναλαμβάνει υποστηρικτικές δράσεις για τους μετόχους του καθώς και των φορέων τους, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια εκ του νόμου) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του, όπως ενδεικτικώς στον Πρόεδρο ή στον τυχόν οριζόμενο Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, ή σε διευθυντές της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης και τη διάρκεια αυτής.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί υπάλληλο ή μη της Εταιρείας που να την εκπροσωπεί και να παρευρίσκεται σε διάφορους διαγωνισμούς, σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε διάφορους Οργανισμούς ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να διεκπεραιώνει υποθέσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής σχετικών συμβάσεων.

Επίσης, μπορεί με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή και να αναθέτει σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 12  – Συγκρότηση σε σώμα

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τις επιφυλάξεις που προβλέπουν οι διατάξεις για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση.

 

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της

 

Εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του, και πάντως όχι μέλος που φέρει την ιδιότητα του αιρετού, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν’ αναθέτει αρμοδιότητες σε έως δύο (2) από τα μέλη του (εκτελεστικά μέλη). Τα ως άνω μέλη δε δύναται να φέρουν την ιδιότητα του αιρετού επιπλέον δέον να κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση/εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

 

 1. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του/των Εκτελεστικού/ων Μέλους/ων, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο να διορίσει και Γενικό Διευθυντή, ορίζοντας στην απόφαση διορισμού και τις αρμοδιότητες του. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4548/2018, 4674/2020 και 3016/2002 όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Άρθρο 13 – Συνεδριάσεις ΔΣ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο (2) από τα μέλη του το ζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται και αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στην λήψη αποφάσεων.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Στην περίπτωση που η συνεδρίαση ζητηθεί από τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, προκειμένου να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. β) Να θέτει στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως, με ποινή απαραδέκτου, κάθε θέμα που προτάθηκε από τους Συμβούλους οι οποίοι ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στους συμβούλους που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν οι ίδιοι το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών του αμέσως προηγούμενου εδαφίου,

 

γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

 

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 14 – Απαρτία και Λήψη αποφάσεων

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πλέον του ημίσεως των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

 

 1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη, που δεν δικαιούνται σε άρνηση υπογραφής. Εάν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες μελών κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον αφορούν ρητώς σε θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

 

 1. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον, κατά τον χρόνο της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

 

 1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το πρακτικό που καταρτίζεται δια προσυπογραφής χωρίς συνεδρίαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 15  Αμοιβές – Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.

 1. Οι πάσης φύσεως αμοιβές και τυχόν αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται από αυτό και βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

 

 

Άρθρο 16 – Ευθύνη μελών Δ.Σ.

 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

 

 1. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

 

 1. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

 

 1. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

 

 1. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της Εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

 

 1. Mέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το παρόν άρθρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 -105 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

 

 1. Τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα περί εταιρικής αγωγής λόγω κακής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από τα μέλη του Δ.Σ., δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπαίτια άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

 

 

 

Άρθρο 17 – Απαγόρευση ανταγωνισμού

 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν το Δ.Σ. τους παρέχει σχετική άδεια.

 

 1. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

 

 1. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18 – Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και τις διατάξεις που διέπουν την Εταιρεία, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

 

 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες και το παρόν καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή των ελεγκτών, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.

γ) Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Τη διάθεση των διανεμητέων ετησίων κερδών.

ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

στ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου.

ζ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας.

η) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

θ) Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις και τη μετατροπή αυτής σε μία εκ των κατηγοριών  των επιχειρήσεων που προβλέπουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις.

ι) Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ια) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

 

 1. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και άρα δεν ισχύει για τη λήψη των αποφάσεων αυτών ο κανόνας της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

 

Άρθρο  19 – Σύγκληση Γ.Σ.

 

 1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση) και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, στην έδρα της Εταιρείας.

 

 1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

 

 1. Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα.

 

 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, στην οποία περιλαμβάνεται και η από αυτούς οριζόμενη ημερήσια διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

 

 

 1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Άρθρο  20 – Πρόσκληση

 

 1. Εξαιρουμένων των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτή, συνυπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα τη δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν συνυπολογίζονται.

 

 1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικώς με τηλεδιάσκεψη.

 

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

 

 1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

 

 1. Η δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένης της δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας και:

α) με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση της έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της Εταιρείας στο ΓΕ.Μ.Η. καθώς και με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

β) και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση  αυτή η αποστολή της πρόσκλησης πραγματοποιείται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και βεβαιούται από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας και από την απάντηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου.

 

 1. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως αναφέρεται προηγούμενα, τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα.

 

 1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018. Η υποχρέωση αυτή εκπληρούται εφόσον η Εταιρεία αναρτήσει τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί.

 

 

 

 1. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 21 – Συμμετοχή

 1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει  αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

 

 1. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

 

 1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 128 του ν. 4548/2018.

 

 1. Μέτοχος που έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση σε πραγματικό χρόνο από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (μέσω συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας) χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.

 

 1. Είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις υπό στοιχεία (4) και (5), η Εταιρεία μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θα καθορίζει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

 

 

Άρθρο 22 – Απαρτία και πλειοψηφία

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου  Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

 1. Αν δεν υφίσταται απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι

μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

 

 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

 

 1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
 2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

 

Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

 

 1. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23 – Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

 

 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

 

 1. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

 

 

 

Άρθρο 24  – Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

 

 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
 2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

 

 1. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018.

 

 1. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως, ή από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

 1. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.

 

Άρθρο 25

Προσυπογραφή Πρακτικού χωρίς Συνεδρίαση

 

 1. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, εφόσον δεν αντιτίθεται τουλάχιστον το 1/5 του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018. Για το λόγο αυτό, οι μέτοχοι γνωστοποιούν στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, στην οποία κοινοποιείται, την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση, με πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης.
 2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

 

 1. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

 

 1. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παρ. 2 του άρθρου 24 του παρόντος.

 

Άρθρο 26

Απόφαση Έγκρισης Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Απαλλαγής Ελεγκτών

 

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην παραπάνω έγκριση δεν εντάσσονται οι περιπτώσεις των άρθρων 96, 97 και 102 του ν. 4548/2018.

 

Άρθρο 27 –Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

 

 1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή ο οποίος, μαζί με έναν αναπληρωτή, ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

 

 1. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας, και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

 

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις.

 

Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

 

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 104 και τα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/ 2018.

KEΦAΛAIO Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 28 – Εταιρική χρήση

H εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

Άρθρο 29 –

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

 

 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4548/2018. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α)από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

 

 1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη από­φαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α)τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ)τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οι­κονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνί­ας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

 

 1. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται και υποβάλλεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

 

 1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται, υποβάλλονται σε δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30 – Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κα­τώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενερ­γητικό του ισολογισμού, οπότε η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχι­στον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματι­κού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρη­τά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέ­πεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

KEΦAΛAIO ΣΤ΄

ΔIAΛYΣH – EKKAΘAPIΣH

Άρθρο 31

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

 

 1. H Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το παρόν χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Νόμου 4548/2018,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

 

 1. H συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

 

Άρθρο 32 – Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έως δύο (2) εκκαθαριστές. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να

ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, ήτοι το Δήμο Σικυωνίων.  Μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Άρθρο 33

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του ν. 4674/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου αναγκαστικού δικαίου. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

 1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

1)Γεώργιος Τσολάκος του Σωτηρίου αναπλ/νος από τον Ιωάννη Μυττά του Παναγιώτη

2)Κωνσταντίνα Γεωργούλια του Γεωργίου αναπλ/νη από τη Μαρία Γεωργιάδου του Απόστολου

3)Νικόλαος Καραχοντζίτης του Κων/νου αναπλ/νος από τον Παναγιώτη Σαρλά του Δημητρίου

4)Παναγιώτης-Χρήστος Νικολάου του Γεωργίου αναπλ/νος από το Σωτήριο Νικολόπουλο του Κων/νου

5)Ασπασία Γκουβάτσου του Νικολάου αναπλ/νη από τον Κωνσταντίνο Σπηλιώπουλο του Παντελή

6)Δημήτριος Παπαγεωργίου του Φώτιου αναπλ/νος από την Αδαμαντία Νικολοπούλου του Παναγιώτη

7)Αντώνιος Κατσιμπούλας του Αθανασίου αναπλ/νος από την Ελένη Αθανασούλη του Δημητρίου

8)Αναστάσιος Δαρσινός του Βασιλείου του αναπλ/νος από τον Πέτρο Ζάχο του Χρήστου

9)Ελένη Παπαλαμπροπούλου-Μπασανιώτη του Φώτιου αναπλ/νη από την Ευαγγελία Παλυβού του Γεωργίου

 

 1. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί και παρέχεται η εντολή στον Γεώργιο Τσολάκο του Σωτηρίου να συγκαλέσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Άρθρο 35

Το συνολικό ύψος της δαπάνης που απαιτήθηκε για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ανέρχεται περίπου στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00) ευρώ και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν (άρθρο 5, παρ. 3, εδαφ. Β, Ν. 4548/2018).

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που δεν καλύπτονται με από το παρόν ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα τροποποίηση.

Γίνεται μνεία ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν το Γεώργιο Τσολάκο του Σωτηρίου, και κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, (οδός Σωτηρίου Πούλου αρ.43), όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της έγκρισης του καταστατικού της Εταιρείας. Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                    

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα
 • αποφάσεις συλλογικών οργάνων κλπ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατα Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μ. Λέγγα, Β. Γαλάνη, Β. Νανόπουλου και Ε. Χουσελά οι οποίοι δεν συμφωνούν με την ίδρυση και τον σκοπό της  εν λόγω αναπτυξιακής ως εκ τούτου καταψηφίζουν το καταστατικό .

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  το Καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμων Σικυωνίων-Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» όπως αυτό αναλυτικά ετέθη ανωτέρω.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, το Γεώργιο Τσολάκο του Σωτηρίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, (οδός Σωτηρίου Πούλου αρ.43), όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της έγκρισης του καταστατικού της Εταιρείας.

Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω  ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με το παρόν καταστατικό  και να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών,  συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν το εν λόγω καταστατικό .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 222 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2812-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

 

Print Friendly, PDF & Email