222/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

23/31.08.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

222/2020

  Θέμα: Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «Αναβάθμιση της Ποιότητας και της Λειτουργικότητας του Αστικού Περιβάλλοντος σε κύρια Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα, Δευτέρα  31η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’ πμ, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου, κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7995/27.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Πρόβου Ειρήνη, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν  – 5 –  και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Μυττάς Ιωάννης 4. Ζάρκος Δημήτ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1. Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Λέγγας Μάρκος    

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού                    Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού                   Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης

της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο:

«Αναβάθμιση της Ποιότητας και της Λειτουργικότητας του Αστικού Περιβάλλοντος

σε κύρια Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται

Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19/08/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Έχοντας Υπόψη:

Την με Α.Α. ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4356/2020 και κωδικό ΠΕΛ90 (Έκδοση 1/0) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήου, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τον 3ο Ειδικό Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης έργου (Επικαιροποίηση την 10η.07.2020) της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 1.037.800,00 € (836.935,48€ + 200.864,52€ ΦΠΑ 24%)  όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 179/2020 ΑΔΣ και η οποία  αφορά στην ανάπλαση των εν λόγω πεζοδρομίων της πόλεως του Κιάτου. Πρόκειται για ολική ανάπλαση των πεζοδρομίων (διαμόρφωση υπόβασης, ραμπών, κράσπεδα και επενδύσεις) και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, διακοσμητικά κολωνάκια).

Το με Α.Π.: 4916/31-07-2020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΠ-Η/ Περιοχή Κορίνθου, με το οποίο υπολογίσθηκε η δαπάνη αποξήλωσης των υφιστάμενων στύλων καθώς και της υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή επέμβασης έργου του θέματος και η οποία ανέρχεται σε 434.000,00 € (350.000,00€ + 84.000,00€ ΦΠΑ 24%).

Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πρότασης:      «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός»

Προϋπολογισμός:      1.471.800,00 €

Θεματικός Στόχος:     06. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Ειδικός Στόχος:          3.6.1 Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων

3.6.2 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Κατηγορία Περιφέρειας:       Μετάβαση

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων :

Υποέργο 1:                  «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός»,

προϋπολογισμού :     1.037.800,00 € (836.935,48€ + 200.864,52€ ΦΠΑ 24%)

Υποέργο 2:                  «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης  – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης»,

προϋπολογισμού :     434.000,00 € (350.000,00€ + 84.000,00€ ΦΠΑ 24%).

 

Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία,  δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

περί υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο : «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός», συνολικού προϋπολογισμού 1.471.800,00 €, της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χρηματοδοτείται από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

περί ορισμού της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης, απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων πρόταση για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων της πράξης με τίτλο  «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός», συνολικού προϋπολογισμού 1.471.800,00€ της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, «Πελοπόννησος» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων :

  • Υποέργο 1: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός», π/υ 037.800,00€ (836.935,48€ + 200.864,52€ ΦΠΑ 24%)
  • Υποέργο 2: «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης», π/υ 000,00€ (350.000,00€ + 84.000,00€ ΦΠΑ 24%)

 

Β. Ορίζει την Χήτα Αμαλία, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων, ως υπεύθυνη της Πράξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 222/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email