222/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης/12-10-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  222/2020

Περίληψη: Έγκριση Καταστατικού της Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 10174/8-10-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16.Παπαβασιλείου Νικόλαος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18 . Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος    
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λέγγας Μάρκος 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3.  Κατσιμπούλας Αντώνιος  
4. Παπαγεωργίου Δημήτριος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Χουσελάς  Ευάγγελος

 

 
8. Μαστοράκης Δημήτριος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
         
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

 

5. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 6.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

9. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 10. Κοτσίρης Β. (Στενού) 11.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
12.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 13. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 14. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

15. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  

 

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα  1ο    

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Έγκριση Καταστατικού της Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, κάλεσε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Τσολάκο Γεώργιο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σύστασης  Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Α.Ε. «Αξιοποίηση ακινήτων και προώθησης τουριστικού προϊόντος του Δήμου Σικυωνίων».

 

Β.  Το Καταστατικό της Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 

Ακολούθως,   ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος  σύμφωνα  με τον Ν. 4623/2019 άρθρο 6 παρ. 1 ,  υπέδειξε   τα 3/5 των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους:

 1. Τσολάκο Γεώργιο                  αναπληρούμενο     από τον    Μυττα Ιωάννη
 2. Γεωργουλια Κων/να           αναπληρούμενη     από την    Γεωργιάδου Μαρία
 3. Καραχοντζίτη Νικόλαο      αναπληρούμενο     από τον    Παναγιώτη Σαρλά
 4. Νικολάου Παναγιώτη – Χρήστο    –  » –                από τον    Νικολόπουλο Σωτήριο
 5. Γκοβάτσου Ασπασία  αναπληρούμενη     από τον     Σπηλιώπουλο Κω/νο

 

Στη Συνέχεια ο εκπρόσωπος της μειοψηφία κ. Σαρχάνης Κων/νος  σύμφωνα  με τον Ν. 4623/2019 άρθρο 6 παρ. 1 ,  υπέδειξε   τα 2/5 των μελών, του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους:

 

 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος   αναπληρούμενο  από τον  Σαρχάνη Κων/νο
 2. Λεβιδιώτη Σοφία – « –          αναπληρούμενη  από την  Βασιλείου Μαρία

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τις διατάξεις του άρθρου 183 παρ.1 περ. β του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006 και Ν. 4548/2018 
 • την αριθ. 135/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 • το Καταστατικό της Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων,
 • τα προτεινόμενα μέλη που θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο  , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία      

 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου

 

  Εγκρίνει, το Καταστατικό της Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. το οποίο έχει ως ακολούθως:    

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.»

 (κατ’ άρθρο 183 παρ. 1 περ. β Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 4548/2018 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

Με το καταστατικό αυτό συνιστάται Μονομετοχική Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.».

 

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας.

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός  της Εταιρείας είναι:

H αξιοποίηση εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δύναται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά:

α) Αποδέχεται παραχωρήσεις ακινήτων, αγοράζει, εκμισθώνει ή μισθώνει μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, κατασκευάζει, ανακαινίζει ακίνητα.

β) Διαχειρίζεται συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης ακινήτων.

γ) Προωθεί και υλοποιεί εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

δ) Σχεδιάζει, προετοιμάζει, συντάσσει και υλοποιεί σχέδια, μελέτες, έργα και προγράμματα.

ε) Προωθεί την τουριστική ανάπτυξη μέσα από ολοκληρωμένο σχεδιασμό βελτίωσης των υποδομών και την   ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αύξηση της ελκυστικότητας και τη διεθνή προβολή του Δήμου Σικυωνίων.

στ) Αναπτύσσει δράσεις συνεργασίας με τοπικούς και άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα, για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.

ζ) Συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

η) Αναλαμβάνει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα συνάδει με τους σκοπούς της.

 

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθορίζοντας την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

 

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη κι αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

 

Άρθρο 5ο

Πόροι

Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από :

α) τα έσοδα από το πραγματοποιούμενο έργο της,

β) τις προσόδους από την περιουσία της,

γ) δάνεια,

δ) επιχορηγήσεις,

στ) κληρονομιές κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 6ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) κι αφορά σε καταβεβλημένο από το Δήμο Σικυωνίων ποσό εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) με μετρητά διαιρούμενο σε εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00€) εκάστης.

Άρθρο 7ο

Είδη αύξησης

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει εκτάκτως. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 8ο

Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου

Α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ)Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9ο

Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων (μελών) το 1/3 αιρετοί, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 11ο

Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη.

 

 

Άρθρο 12ο

Θητεία Συμβουλίου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ισόχρονη με τη θητεία της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, η θητεία του νεοεκλεγμένου προς αντικατάστασή του, λήγει στον ίδιο χρόνο, που θα έληγε η θητεία του συμβούλου που αντικαταστάθηκε.

Η Γενική Συνέλευση, σε έκτακτη σύνοδό της, μπορεί να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν τη λήξη της θητείας του, με απόφαση που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

 

Άρθρο 13ο

Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η αδικαιολόγητη αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση που θεωρείται τελειωμένη και σημειώνεται στα πρακτικά.

 

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται ενώπιον του προαναφερθέντος.

 

Άρθρο 14ο

Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση, μετά την εκλογή του, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο  καθώς και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται σ’ αυτόν από το καταστατικό της Εταιρείας και από ειδικές αποφάσεις του προαναφερθέντος. Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του κι έχει την ανώτατη εποπτεία της εταιρείας.

 

Κατά τον σημειούμενο στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου τρόπο, το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της Εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του Δ/ντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του προαναφερθέντος.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύναται να προσληφθεί Γενικός Δ/ντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Γενικός Δ/ντής. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή για την διαχείριση της εταιρείας και την εξέλιξη γενικά των εταιρικών υποθέσεων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει εκτελεστική Επιτροπή από τα μέλη του. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύναται να συγκροτηθεί επιστημονικό Συμβούλιο καθώς και επιστημονικές Επιτροπές με γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

 

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
 2. 2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
 3. 3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην  πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε μέρα και ώρα που ορίζονται απ’ αυτόν με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

 

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το προαναφερθέν εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό τουλάχιστον το 50% των μελών του.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4.Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν’ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

4.Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5.Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 19ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση δύναται να προβλέψει την καταβολή αποζημίωσης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, το ύψος της οποίας ορίζεται από την ίδια.

 

Άρθρο 20ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 21ο

Ευθύνη Συμβούλων

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Αποτελείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε Δήμαρχο να εκπροσωπεί το Δήμο κατά την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β)Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ)Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ)Την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε)Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ)Την έγκριση παροχής αμοιβών.

η)Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

θ)Το διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α)Οι αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β)Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ)Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 23ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στην αλλοδαπή το λιγότερο μια φορά το χρόνο και το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

 

Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

 

Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

 

Άρθρο 24ο

Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις  επαναληπτικές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) το λιγότερο μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης. Μέσα στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι αργίες και οι εξαιρετέες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

 

Η πρόσκληση της Γ.Σ. που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπων ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και αποστέλλεται μέσω mail η φαξ στους μετόχους της εταιρείας.

 

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

 

Άρθρο 25ο

Διάθεση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

Άρθρο 26ο

Λήψη Αποφάσεων

Στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

 

 

 

Άρθρο 27ο

Πρόεδρος – Γραμματέας  Γενικής Συνέλευσης

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 28ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο

Υπογραφή Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 30ο

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη του Γενάρη και λήγει την 31η του Δεκέμβρη κάθε χρόνο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο

Λόγοι διάλυσης της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α)με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β)με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου,

γ)με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου καθώς κι αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή της είναι ζημιογόνα ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 32ο

Εκκαθαριστές-Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έως δύο (2) εκκαθαριστές. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, ήτοι το Δήμο Σικυωνίων.  Μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33ο

Για ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Άρθρο 34ο

Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται όπως καθορίζεται στις διατάξεις αυτού του καταστατικού.

 

Ειδικά και κατ’ εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει μόλις εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

1) Γεώργιο Τσολάκο του Σωτηρίου, ως Πρόεδρο κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της Σωτηρίου Πούλου, αριθμός 43, γεννηθέντα στο Κρυονέρι Κορινθίας, την 11.08.1969, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 726879, και Α.Φ.Μ. 058402913, στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον Ιωάννη Μυττά του Παναγιώτη, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Κροκιδά, αριθμός 2, γεννηθέντα στο Σούλι Κορινθίας, την 11η.09.1969, με Α.Δ.Τ. 248448013 και Α.Φ.Μ. 03888247 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

 

2) Νικόλαο Καραχοντζίτη του Κωνσταντίνου, ως  Αντιπρόεδρο κάτοικο Ασπροκάμπου Κορινθίας, γεννηθέντα στον Ασπρόκαμπο Κορινθίας, την 01η.04.1974, με Α.Δ.Τ. Ν 465290 και Α.Φ.Μ. 065329664 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον Παναγιώτη Σαρλά του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Αμφιτρίωνος, αριθμός 46, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής την 27η.04.1975,  με Α.Δ.Τ. ΑΚ 072653 και Α.Φ.Μ. 077764573 στη Δ.Ο.Υ. Στ Αθηνών.

 

3) Κωνσταντίνα Γεωργούλια του Γεωργίου, ως Διευθύνων Σύμβουλο  κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Υψηλάντη, αριθμός 16, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής, την 27η.02.1986, με Α.Δ.Τ. Χ 397521 και Α.Φ.Μ. 1242482987, στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου αναπληρούμενη από τη Μαρία Γεωργιάδη του Αποστόλου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Μεταμορφώσεως Σωτήρος, αριθμός 14, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής, την 12η.09.1974, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 270036 και Α.Φ.Μ. 035142075 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

 

4) Παναγιώτη-Χρήστο Νικολάου του Γεωργίου, κάτοικο Σουλίου Κορινθίας, γεννηθέντα στο Μαρούσι Αττικής, την 11η.08.1988, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 762685 και Α.Φ.Μ. 137982524, στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου αναπληρούμενο από το Σωτήριο Νικολόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Σόλωνος, αριθμός 16, γεννηθέντα στο Κιάτο Κορινθίας, την 01.01.1953, με Α.Δ.Τ.  ΑΖ 226536 και Α.Φ.Μ. 021418429 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

 

 

5) Νικόλαο Παπαβασιλείου του Βασιλείου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Σόλωνος, αριθμός 49, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής, την 11η.09.1980, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 726873 και Α.Φ.Μ. 110546032 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου αναπληρούμενο από τον Κωνσταντίνο Σαρχάνη του Παρασκευά, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Αριστοτέλους, αριθμός 22, γεννηθέντα στην Κόρινθο, την 31η.01.1984, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 786880 και Α.Φ.Μ. 124223543 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

 

6) Λεβειδιώτη Σοφία του Ηλία, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Κράτωνος, αριθμός 3, γεννηθείσα στο Κιάτο Κορινθίας, την 13η.11.1972, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 787716 και Α.Φ.Μ. 073695074 αναπληρούμενη από τη Μαρία Βασιλείου του Άγγελου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Πελλήνης, αριθμός 14, γεννηθείσα στο Κιάτο Κορινθίας, την 01η.01.1978, με Α.Δ.Τ. Σ 444435 και Α.Φ.Μ.  110504587 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

 

7) Ασπασία Γκουβάτσου του Νικολάου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Ιωάννη Δημόπουλου, αριθμός 11, γεννηθείσα στην Αθήνα Αττικής, την 20η.08.1984, με Α.Δ.Τ.  Χ 397671 και Α.Φ.Μ. 124244077 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου αναπληρούμενη από τον Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο του Παντελή, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της οδού Παναναστασίου, αριθμός 14, γεννηθέντα στην Αθήνα Αττικής, την 19η.07.1956, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 399435 και Α.Φ.Μ. 026738881 στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

 

Άρθρο 35ο

Παροχή εξουσιοδότησης

Με το καταστατικό αυτό παρέχεται απ’ όλους τους συμβαλλόμενους η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Γεώργιο Τσολάκο του Σωτηρίου, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, επί της Σωτηρίου Πούλου, αριθμός 43, με ΑΔΤ ΑΖ 726879, και Α.Φ.Μ. 058402913, στη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, εκπροσωπώντας τους ιδρυτές να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έγκριση-δημοσίευση του παρόντος καταστατικού, έχοντα την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να επιφέρει κατά το στάδιο της έγκρισής του τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τον νόμο, να υπογράψει κάθε απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη, που θα ισχύει σαν αμφιμερής από τους ιδρυτές για την συμπλήρωση ή τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

 

Οι συμβαλλόμενοι τέλος αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε ενέργεια του παραπάνω σαν να έχει γίνει από τους ίδιους, παραιτούμενοι από τώρα κάθε ένσταση, κατά του κύρους του τροποποιημένου καταστατικού σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι εμφανιζόμενοι με τις ιδιότητες που ενεργούν. Για δικαιώματα του παρόντος, απαιτείται ποσό περίπου χιλίων ευρώ (1.000,00€).

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 222/2020

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                             Ο Δήμαρχος                                                                       Ο Πρόεδρος                                         

 

                     Σπυρίδων Π. Σταματοπουλος                                            Νικόλαος Σκαρμουτσος 

                                                                                                               

 

Τα μέλη                Υπογραφή

 

  `1.    Μυττάς Ιωάννης    …………………………

 

 1. Τσολάκος Γεωργιος …………………….

 

 1. Ζάρκος Δημήτριος ………………………

 

 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων…………………

 

 1. Θελερίτης Γεώργιος ……………………

 

 1. Σώκος Δημήτριος…………………………

 

 1. Δομετίου Βασίλειος………………………

 

 1. Φιακάς Παναγιώτης …………………….

 

 1. Τσιόγκας Νικόλαος ……………………….

 

 1. Aλεξόπουλος Βασίλειος …………………     

 

 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης …………………

 

 1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β……………………  

 

 1. Γαλάνης Βασίλειος…………………………

 

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος………………

 

 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος……………….

 

 1. Μπακόλιας Παναγιώτης………………….

 

 1. Ρουμπέκας Γεώργιος……………………….

 

 1. Νανόπουλος Βασίλειος…………………….

 

 

Print Friendly, PDF & Email