222/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 29ο/06-07-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί προελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6675/02-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Γ’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Λήψη απόφασης περί προελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2017»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 6791/04.07.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κατωτέρω:

****************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. 4.1 του άρ. 1 του Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302) «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται υποχρεωτικά από τους Δήμους που εφαρμόζουν το εν λόγω Π.Δ. (πλέον και μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», όλοι οι Δήμοι), είναι: Ο Ισολογισμός Τέλους Χρήσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 163 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η δημαρχική και πλέον μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή, μέχρι τέλος Ιουλίου προελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για τη διαχείριση του προηγούμενου οικονομικού έτους, τις οποίες εν συνεχεία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, μαζί με σχετική έκθεσή της. Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, πριν από την κατά τα ανωτέρω υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τις Καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης για τη διαχείριση έτους 2017 (1/1-31-12) καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, έτσι όπως συντάχθηκαν από το Λογιστή-Εξωτερικό Συνεργάτη του Δήμου και υπεγράφησαν προσηκόντως, για τον κατά νόμο προέλεγχό τους από την Οικονομική Επιτροπή και περαιτέρω ενέργειές σας.

Τονίζουμε δε το γεγονός ότι, για πρώτη φορά φέτος, οι καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, κατατίθενται προς έλεγχο και έγκριση, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ως αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών που κατεβλήθησαν προς το σκοπό αυτό, τόσο από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών όσο και από την εταιρία που υποστηρίζει το Δήμο μας στη διεξαγωγή του διπλογραφικού συστήματος και στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

Κιάτο, 4 Ιουλίου 2018

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

(Τ.Υ.)

****************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για τον προέλεγχο Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του Κεφ. 4.1 του άρ. 1 του Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302),
 • τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 163 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
 • την από 6791/04.07.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το Πίνακα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

Αποφaσίζeι ομόφωνα

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει τα περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2017.

Γ. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της, μαζί με την προβλεπόμενη Έκθεση της παρ. 2 του αρ. 163 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 222/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06-07-2018

Print Friendly, PDF & Email